ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสาคร เลขที่ 23/2560
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง) ติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท แมนชั่นคอร์ปอเรชั่น จำกัด หมู่ 12 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสาคร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง) ติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท แมนชั่นคอร์ปอเรชั่น จำกัด หมู่ 12 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
                383,000.00 บาท (เงินเงินสามแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลตามกฏหมาย ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย
  2. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
  3. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา
  4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสาคร ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
                                        6.บุคคลหรือนิติบุคล ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                                        7.บุคคลหรือนิติบุคล ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (กรุณาแนบหลักฐานการลงทะเบียนในระบบ E-GP มาด้วย)
                                      8.คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

            กำหนดดูสถานที่ วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ กปภ.สาขาสมุทรสาคร และ กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่ � � � � � � � � เวลา � � � � น. เป็นต้นไป

            การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อแบบและรายการที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง และ/หรือ จะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดย จะถือว่า ผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิด และ/หรือ จะยกเป็นข้อต่อสู้กับ ในภายหลังไม่ได้

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ระหว่าง เวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสาคร และ กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสาคร
           
            ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,000.00 บาท   ค่าแบบ 1,070.00 บาท ภาษี 70.00 บาท ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสาคร ระหว่าง วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ถึง วันที่ 27 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน สำหรับวันสุดท้าย จะติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. ถึง 14.30 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 14.30 น. ผู้ซื้อแบบ หรือเอกสารประกวดราคาเมื่อชำระเงินแล้ว จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสาคร ในวันและเวลาปฏิบัติงาน


ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2560