ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ 29/2560
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง) งานย้ายแนวท่อประตูระบายน้ำคลองขนมจีน ต.บางนมโค และบริเวณ ประตูระบายน้ำเจ้าเจ็ด ต. เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนา
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง) งานย้ายแนวท่อประตูระบายน้ำคลองขนมจีน ต.บางนมโค และบริเวณ ประตูระบายน้ำเจ้าเจ็ด ต. เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนา
                430,000.00 บาท (เงินสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
        ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน
        ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
  ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เสนอราคาให้แก่ การประปา                ส่วนภูมิภาคเขต ๒ ณ. วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง เป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
        ๕. ผู้เสนอราคาจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน ๕ เท่าของทุนจดทะเบียน ที่มีอยู่
  ณ วันยื่นเสนอราคา
                      ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
        ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
        ๘. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
              กำหนดดูสถานที่ วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 09.30 น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนา และ กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่                 เวลา         น. เป็นต้นไป

              การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อแบบและรายการที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง และ/หรือ จะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดย จะถือว่า ผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิด และ/หรือ จะยกเป็นข้อต่อสู้กับ ในภายหลังไม่ได้

              กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ระหว่าง เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ได้ที่ งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ และ กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเอนกประสงค์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒
             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,070.00 บาท   ค่าแบบ 1,000.00 บาท ภาษี 70.00 บาท ได้ที่ งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ การขอรับซื้อแบบให้แนบสำเนาทะเบียนพาณิชย์ ด้วยทุกครั้ง ระหว่าง วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ถึง วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน สำหรับวันสุดท้าย จะติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 08.30 น. ถึง 15.00 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 14.30 น. ผู้ซื้อแบบ หรือเอกสารประกวดราคาเมื่อชำระเงินแล้ว จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการพัสดุ กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ โทร. ๐-๓๖๓๕-๑๙๒๕ ในวันและเวลาปฏิบัติงาน


  ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2560