ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ 30/2560
เรื่อง สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) งานย้ายแนวท่อประปาตามแนวบริเวณทางหลวงหมายเลข ๑ (ถ.พหลโยธิน) ช่วง กม. ๙๙+๐๐๐ ถึง กม.๑๐๐+๐๐๐ (ซ้ายทางและขวาทาง) ต.หนองยาว อ.เมือง จ.สระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ มีความประสงค์จะสอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) งานย้ายแนวท่อประปาตามแนวบริเวณทางหลวงหมายเลข ๑ (ถ.พหลโยธิน) ช่วง กม. ๙๙+๐๐๐ ถึง กม.๑๐๐+๐๐๐ (ซ้ายทางและขวาทาง) ต.หนองยาว อ.เมือง จ.สระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค
ตามรายการดังนี้.-
ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  ๕๗๔,๐๐๐ บาท    (เงินห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
          ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
        ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน
        ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
  ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เสนอราคาให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ ณ. วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง เป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
        ๕. ผู้เสนอราคาจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน ๕ เท่าของทุนจดทะเบียน ที่มีอยู่ ณ วันยื่นเสนอราคา
          ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
        ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
        ๘. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
              กำหนดดูสถานที่ วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 09.30 น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค และ กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่ � � � � � � � � เวลา น. เป็นต้นไป

              การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อแบบและรายการที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง และ/หรือ จะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดย จะถือว่า ผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิด และ/หรือ จะยกเป็นข้อต่อสู้กับ ในภายหลังไม่ได้

              กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ระหว่าง เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. งานพัสดุ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 สำหรับวันสุดท้ายยื่นซองระหว่างเวลา 08.30-09.30 น. ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ และ กำหนดเปิดซองใบสอบราคา ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเอนกประสงค์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒
             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 3,210.00 บาท   ค่าเอกสาร 3,000.00 บาท ภาษี 210.00 บาท ได้ที่ งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ การขอรับซื้อแบบให้แนบสำเนาทะเบียนพาณิชย์ ด้วยทุกครั้ง ระหว่าง วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ถึง วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ จะติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 08.30 น. ถึง 15.00 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 15.00 น.

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการพัสดุ กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ โทร. ๐-๓๖๓๕-๑๙๒๕ ในวันและเวลาราชการ


  ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2560