ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด เลขที่ กปภ.ส.รอ. 2/2560
เรื่อง สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านไทยอุดม หมู่ 17 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านไทยอุดม หมู่ 17 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ตามรายการดังนี้.-
กำหนดราคากลาง ภายในวงเงิน  341,871.-  บาท  (เงินสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  1.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย
  2.  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
  3.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา 
  4.  ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้
  เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น         
  5.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค
  สาขาร้อยเอ็ด ณ วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
  6.  นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
  7.  นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP ) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  8.  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า  ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่
  สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
              กำหนดดูสถานที่ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 10.00 น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด และ กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

              การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อแบบและรายการที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง และ/หรือ จะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดย จะถือว่า ผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิด และ/หรือ จะยกเป็นข้อต่อสู้กับ ในภายหลังไม่ได้

              กำหนดยื่นซองสอบราคา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านไทยอุดม หมู่ 17 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 3 กรกฏาคม 2560 ระหว่าง เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ได้ที่ งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด และ กำหนดเปิดซองใบสอบราคา ในวันที่ 6 กรกฏาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องงานจัดเก็บรายได้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด
             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,070.00 บาท   ค่าเอกสาร 1,000.00 บาท ภาษี 70.00 บาท ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ถึง วันที่ 29 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ จะติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 08.30 น. ถึง 15.00 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 15.00 น.

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด 0-4351-1513 ในวันและเวลาราชการ


  ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2560