ตรา กปภ.

ประกาศ กปภ.สาขาพนมสารคาม เลขที่ กปภ.พค.10/2560
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง) งานขุดลอกสระพักตะกอน จำนวน 2 บ่อ บริเวณสถานีผลิตน้ำเกาะขนุน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                กปภ.สาขาพนมสารคาม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง) งานขุดลอกสระพักตะกอน จำนวน 2 บ่อ บริเวณสถานีผลิตน้ำเกาะขนุน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม
                312,187.48 บาท (เงินสามแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อย แปดสิบเจ็ดบาทสี่สิบแปดสตางค์)

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
              1.  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
              2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือ        ผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา
              3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ      ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
              4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
              5.  ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554
                  6.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
                7.  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

              กำหนดดูสถานที่ วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม และ กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่                 เวลา         น. เป็นต้นไป

              การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อแบบและรายการที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง และ/หรือ จะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดย จะถือว่า ผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิด และ/หรือ จะยกเป็นข้อต่อสู้กับ ในภายหลังไม่ได้

              กำหนดยื่นซองสอบราคา งานขุดลอกสระพักตะกอน จำนวน 2 บ่อ บริเวณสถานีผลิตน้ำเกาะขนุน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคามตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ระหว่าง เวลา 08.30 น. ถึง 15.00 น. ได้ที่ กปภ.สาขาพนมสารคาม และ กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ กปภ.สาขาพนมสารคาม
             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,070.00 บาท   ค่าแบบ 1,000.00 บาท ภาษี 70.00 บาท ได้ที่ กปภ.สาขาพนมสารคาม ระหว่าง วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ถึง วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน สำหรับวันสุดท้าย จะติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 08.30 น. ถึง 14.30 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 14.30 น. ผู้ซื้อแบบ หรือเอกสารประกวดราคาเมื่อชำระเงินแล้ว จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานอำนวยการ กปภ.สาขาพนมสารคาม ในวันและเวลาปฏิบัติงาน


  ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2560