ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี เลขที่ กปภ.สาขาปทุมธานี 12/2560
เรื่อง สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) เหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) โครงการชวนชื่นไพร์ม กรุงเทพ - ปทุมธานี (เฟส ๒) ม.๘ ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี มีความประสงค์จะสอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) เหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) โครงการชวนชื่นไพร์ม กรุงเทพ - ปทุมธานี (เฟส ๒) ม.๘ ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี
ตามรายการดังนี้.-
ราคากลาง 661,000 บาท (เงินหกแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  1. จะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ(จ้าง) ดังกล่าว
  2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา
  3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อ(จ้าง)ครั้งนี้
            5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
          6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
          7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร� เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
            กำหนดดูสถานที่ วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ เหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) โครงการชวนชื่นไพร์ม กรุงเทพ - ปทุมธานี (เฟส ๒) ม.๘ ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี และ กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่ � � � � � � � � เวลา � � � � น. เป็นต้นไป

            การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อแบบและรายการที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง และ/หรือ จะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดย จะถือว่า ผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิด และ/หรือ จะยกเป็นข้อต่อสู้กับ ในภายหลังไม่ได้

            กำหนดยื่นซองสอบราคา เหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) โครงการชวนชื่นไพร์ม กรุงเทพ - ปทุมธานี (เฟส ๒) ม.๘ ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานีตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ระหว่าง เวลา 08.30 น. ถึง 15.00 น. ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี และ กำหนดเปิดซองใบสอบราคา ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ กปภ.สาขาปทุมธานี
           
            ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 3,210.00 บาท   ค่าเอกสาร 3,000.00 บาท ภาษี 210.00 บาท ได้ที่ งานอำนวยการ กปภ.สาขาปทุมธานี ระหว่าง วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ถึง วันที่ 27 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ จะติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 14.00 น.

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กปภ.สาขาปทุมธานี ในวันและเวลาราชการ


ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2560