ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (พิเศษ) เลขที่ กปภ. สาขา ชม. (พ) 20/2560
เรื่อง สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) งานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ บริษัท กุลพันธ์ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด โฉนดเลขที่ 17225 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (พิเศษ) มีความประสงค์จะสอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) งานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ บริษัท กุลพันธ์ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด โฉนดเลขที่ 17225 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ตามรายการดังนี้.-
ราคากลางในการก่อสร้างครั้งนี้ ในวงเงิน 618,000.– บาท (เงินหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  1. จะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ(จ้าง) ดังกล่าว
  2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา
  3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (พิเศษ) ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อ(จ้าง)ครั้งนี้

            กำหนดดูสถานที่ วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 13.30 น. ถึงเวลา 14.30 น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) และ กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่ � � � � � � � � เวลา � � � � น. เป็นต้นไป

            การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อแบบและรายการที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง และ/หรือ จะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดย จะถือว่า ผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิด และ/หรือ จะยกเป็นข้อต่อสู้กับ ในภายหลังไม่ได้

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ระหว่าง เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) และ กำหนดเปิดซองใบสอบราคา ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
           
            ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 3,210.00 บาท   ค่าเอกสาร 3,000.00 บาท ภาษี 210.00 บาท ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ระหว่าง วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ถึง วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ จะติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 12.00 น.

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-5323-4476 ต่อ 127 ในวันและเวลาราชการ


ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2560