ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) เลขที่ กปภ.สาขา สฎ.11/2560
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ และติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2" ให้กับนายทศพล จิ๋วประดิษฐกุล บ้านเลขที่ 84/71 ม.4 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ และติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2" ให้กับนายทศพล จิ๋วประดิษฐกุล บ้านเลขที่ 84/71 ม.4 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
                465,000.00 บาท (เงินสี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลตามกฏหมาย ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย
  2. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
  3. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา
  4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

            กำหนดดูสถานที่ วันที่ 29 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 11.30 น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) เลขที่ 86/2 หมู่ที่ 2 ถนนศรีวิชัย ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่ � � � � � � � � เวลา � � � � น. เป็นต้นไป

            การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อแบบและรายการที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง และ/หรือ จะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดย จะถือว่า ผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิด และ/หรือ จะยกเป็นข้อต่อสู้กับ ในภายหลังไม่ได้

            กำหนดยื่นซองสอบราคา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ และติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ระหว่าง เวลา 0830 น. ถึง 1530 น. ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี และ กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 3 กรกฏาคม 2560 ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
           
            ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,070.00 บาท   ค่าแบบ 1,000.00 บาท ภาษี 70.00 บาท ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) ระหว่าง วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ถึง วันที่ 29 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน สำหรับวันสุดท้าย จะติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 08.30 น. ถึง 14.30 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 14.30 น. ผู้ซื้อแบบ หรือเอกสารประกวดราคาเมื่อชำระเงินแล้ว จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) ในวันและเวลาปฏิบัติงาน


ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2560