ตรา กปภ.

ประกาศ กปภ.สาขาพนัสนิคม เลขที่ กปภ.พน.16/2560
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เทศบาลตำบลเกาะจันทร์ บริเวณถนนเทศบาลซอย 8/1 (แยกเข้าหมู่บ้าน) ชุมชนย่อยที่ 7 บ้านไทรงาม ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                กปภ.สาขาพนัสนิคม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เทศบาลตำบลเกาะจันทร์ บริเวณถนนเทศบาลซอย 8/1 (แยกเข้าหมู่บ้าน) ชุมชนย่อยที่ 7 บ้านไทรงาม ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
                522,163.00 บาท (เงินห้าแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบสามบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลตามกฏหมาย ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย
  2. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
  3. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา
  4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ กปภ.สาขาพนัสนิคม ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
5. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
6. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
7.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ( e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
            กำหนดดูสถานที่ วันที่ 27 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม และ กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่ - เวลา - น. เป็นต้นไป

            การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อแบบและรายการที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง และ/หรือ จะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดย จะถือว่า ผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิด และ/หรือ จะยกเป็นข้อต่อสู้กับ ในภายหลังไม่ได้

            กำหนดยื่นซองสอบราคา งานจ้างเหมาฯตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ระหว่าง เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. สำหรับวันสุดท้าย รับซอง ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม และ กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 4 กรกฏาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ การประปาส่วนภูมิภภาคสาขาพนัสนิคม
           
            ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 3,210.00 บาท   ค่าแบบ 3,000.00 บาท ภาษี 210.00 บาท ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม ระหว่าง วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ถึง วันที่ 29 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน สำหรับวันสุดท้าย จะติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 15.30 น. ผู้ซื้อแบบ หรือเอกสารประกวดราคาเมื่อชำระเงินแล้ว จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 038-461042, 038-462973 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน


ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2560