ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค เลขที่ กจห.31/2560
เรื่อง สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) สอบราคาจ้างเหมาเอกชนบริการรับ - ส่งเอกสาร ของสำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะสอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) สอบราคาจ้างเหมาเอกชนบริการรับ - ส่งเอกสาร ของสำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  ราคากลาง 1,027,200 บาท
  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
  1.ต้องเป็นนิติบุคคลและมีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
  2.ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา
  3.ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  4.ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ กปภ. ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
  5.ต้องมีผลงานและประสบการณ์ ในการให้บริการรับ - ส่งเอกสาร กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่เชื่อถือได้อย่างน้อย 2 แห่ง สัญญาแห่งละไม่ต่ำกว่า 200,000.- บาท ภายใน 3 ปี ที่ผ่านมาจนถึงวันยื่นซองสอบราคา โดยผู้เสนอราคาต้องสำเนาสัญญาหรือหนังสือรับรองผลงานมาแสดงพร้อมเอกสารยื่นซอง
  6.นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Government Procurement : e - GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  7.นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
  8.คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่า  ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

              กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 3 กรกฏาคม 2560 ระหว่าง เวลา 08.30 น. ถึง 15.00 น. ได้ที่ กองจัดหา และ กำหนดเปิดซองใบสอบราคา ในวันที่ 7 กรกฏาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประกวดราคา การประปาส่วนภูมิภาค
             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 535.00 บาท   ค่าเอกสาร 500.00 บาท ภาษี 35.00 บาท ได้ที่ กองจัดหา การประปาส่วนภูมิภาค เลขที่ 72 ซอยแจ้งวัฒนะ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ระหว่าง วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ จะติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 08.30 น. ถึง 15.00 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 08.30 - 15.00 น.

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2551-8121-26 ในวันและเวลาราชการ


  ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2560