ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 เลขที่ กปภ.ข.9/47/2560
เรื่อง ประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาเอกชนอ่านมาตรพร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ด้วยเครื่องอ่านมาตรมือถือในพื้นที่ กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ), แม่ริม, สันกำแพง และ ลำพูน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 มีความประสงค์จะประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาเอกชนอ่านมาตรพร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ด้วยเครื่องอ่านมาตรมือถือในพื้นที่ กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ), แม่ริม, สันกำแพง และ ลำพูน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  1.คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาและการยื่นข้อเสนอ
  ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องจัดทำข้อเสนอโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก ยกเว้นข้อกำหนดรายละเอียด (Specification) ของวัสดุเครื่องมือ เครื่องใช้ที่เป็นภาษาต่างประเทศให้ใช้เป็นภาษาอังกฤษได้ พร้อมทั้งต้องลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจและประทับตรา (ถ้ามี) ทุกแผ่น และหากมีการแก้ไขเพิ่มเติมจะต้องมีลายมือชื่อผู้มีอำนาจกำกับ และประทับตรา (ถ้ามี) ทุกครั้ง
      ข้อเสนอประกอบด้วย 2 ส่วน ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องแยกข้อเสนอเป็น 2 ซอง คือ
      ส่วนที่  1 (ซองที่ 1) ข้อเสนอด้านคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
      ส่วนที่  2 (ซองที่ 2) ข้อเสนอด้านเทคนิค
  1.1 ข้อเสนอด้านคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
        ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นเอกสารข้อเสนอด้านคุณสมบัติให้เป็นไปตามประกาศเชิญชวน ข้อ 1  และตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้าง ฯ  ในกรณีที่เป็นสำเนาเอกสารจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องด้วย  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติและมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าตนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้
  1.1.1 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้าง
  หุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยและจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและมีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาดังกล่าว จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการที่ได้แจ้งเวียนชื่อแล้วและไม่มีพฤติกรรมใด ๆ ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
  1.1.2 มีทุนจดทะเบียนที่ชำระค่าหุ้นแล้วก่อนวันยื่นข้อเสนอไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาทและรายงานแสดงงบการเงินจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ถ้ามี)
  1.1.3 ผู้เสนอราคาเคยมีผลงานที่แล้วเสร็จครบตามระยะเวลาที่กำหนดในโครงการ โดยมีมูลค่าโครงการฯไม่น้อยกว่า 40% ของโครงการ (รวม Vat) ที่เสนอราคา
  1.1.4  ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการยื่นข้อเสนอและการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ครั้งนี้ โดย กปภ.จะยึดถือวิธีการพิจารณาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
  1.1.5 ในกรณีมอบอำนาจให้ผู้แทนยื่นข้อเสนอ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องแนบเอกสารการมอบอำนาจให้เป็นตัวแทนของนิติบุคคล หรือให้เป็นตัวแทนของแต่ละนิติบุคคล พร้อมปิดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนดในการยื่นข้อเสนอดังกล่าว พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจไปด้วย
  1.1.6  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีชื่อในทะเบียนผู้ซื้อเอกสารข้อเสนอ
  1.1.7  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ*
  1.1.8  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ*
  1.1.9  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่า ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้**
  1.1.10  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  1.1.11  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาและทำสัญญากับการประปาส่วนภูมิภาค ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 ข้อที่ 5 ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2554 และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 8 ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2554
  1.2 ข้อเสนอด้านเทคนิค รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 ให้ประกอบด้วย
  1.2.1 บทสรุปข้อเสนอ
  1.2.2 วิธีการดำเนินงาน และความพร้อมในการดำเนินงาน
  1.2.2.1 ความเข้าใจในวิธีการอ่านมาตรและบันทึกข้อมูลการใช้น้ำ พร้อมพิมพ์ใบแจ้งค่าน้ำให้ผู้ใช้น้ำ โดยเครื่องมืออ่านมาตรและเครื่องพิมพ์ใบแจ้งค่าน้ำชนิดพกพา (Mobile printer) ส่งให้กับผู้ใช้น้ำ
  1.2.2.2 ประสิทธิภาพของเครื่องมืออ่านมาตรและเครื่องพิมพ์ใบแจ้งค่าน้ำชนิดพกพา (Mobile printer) (ต้องมีการสาธิตและทดสอบภาคสนาม)
        การสาธิตและทดสอบภาคสนาม ให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาไปทดสอบได้ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา 14.00 น.-15.30 น. โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
      1) การทดสอบในห้องทดสอบ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 1  กปภ.ข.9
      2) การทดสอบภาคสนาม อ่านตามแผนที่ที่กำหนดให้ (นอกพื้นที่ กปภ.ข.9)
          โดยให้ส่งตัวแทนเข้าทดสอบได้ไม่เกิน 9 คน และไม่ให้นำอุปกรณ์สื่อสารใดๆ เข้าห้องสอบ ยกเว้นที่จะใช้ในการทดสอบ จำนวน 4 ชุด 
  1.2.2.3  มาตรการ / แนวทางการบำรุงรักษาและการทดแทนเครื่องมืออ่านมาตรและเครื่องพิมพ์ใบแจ้งค่าน้ำชนิดพกพา (Mobile printer)
  1.2.2.4 การจัดส่งข้อมูล
  1.2.3  การจัดรูปองค์กรในการดำเนินงาน บุคลากรหลัก ประสบการณ์และหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรหลัก รวมทั้งจำนวนบุคลากรสนับสนุน
  1.2.4  แผนการดำเนินงาน (การอ่านมาตรและเส้นทางอ่านมาตร การสำรวจและแจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงประเภทผู้ใช้น้ำ รายงานสิ้นวัน รายงานประจำเดือน เป็นต้น)
  2.ข้อกำหนดทั่วไปเกี่ยวกับการยื่นข้อเสนอ
    2.1 เอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอ  จะจำหน่ายในราคาชุดละ 3,745.- บาท (ค่าเอกสาร 3,500.- บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 245.- บาท)  ได้ที่กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 เลขที่ 151 หมู่ 11 ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  50210 ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาทำการ  สำหรับวันสุดท้ายจะติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารฯได้ในเวลา 08.30 – 14.00 น. เท่านั้น  ผู้ซื้อเอกสารประกอบการยื่นเสนอราคา สามารถชำระเป็นเงินสด หรือตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนาม “การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9” เมื่อชำระเงินซื้อเอกสารดังกล่าวข้างต้นแล้ว  กปภ.ข.9 จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
    2.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างฯ ที่บรรจุไว้ในซองหรือในกล่องที่ปิดผนึกเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประกวดราคาตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ กปภ.ข.9/47/2560” พร้อมจดหมายนำส่งข้อเสนองานจ้างผู้รับจ้างฯ ตามเอกสารแนบ 10 ยื่นต่อคณะกรรมการประกวดราคาจ้างฯ  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคาร 1 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 เลขที่ 151 หมู่ 11 ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  50210 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 10.00 น. เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แล้วจะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
    2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจำนวน  2,155,900.- บาท (สองล้านเก้าแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ำประกันตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
        2.3.1 เงินสด
        2.3.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ .“การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9” โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ
        2.3.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุใน เอกสารแนบ 7
        2.3.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในเอกสารแนบ 7
        2.3.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
  2.4 หลักประกันซองตามข้อนี้ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9  จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
        การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
  3.  ระยะเวลาของการดำเนินงาน
      ระยะเวลา 36 เดือน นับแต่สัญญามีผลบังคับใช้
  4.  วิธีการคัดเลือก
  4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ขาดคุณสมบัติตามที่ระบุในข้อ 1 หรือ มิได้วางหลักประกันซองตามข้อ 2.3 หรือยื่นเอกสารไม่ครบตามที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างฯ  จะไม่ได้รับการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค และไม่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าแข่งขันเสนอราคา
  4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีคุณสมบัติครบตามที่ระบุในข้อ 1 จะได้รับการเปิดซองและพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคพร้อมกัน ผู้ที่ได้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคที่ผ่านเกณฑ์คะแนนตัดสินที่ 80 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนนทุกราย จะได้รับสิทธิ์ให้เข้าแข่งขันเสนอราคาค่าจ้างผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
  4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าแข่งขันเสนอราคาทุกราย จะต้องเสนอราคาค่าจ้างงานนี้ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โดยราคาสูงสุดที่เสนอจะเริ่มต้นที่ 43,117,747.20 บาท (สี่สิบสามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบสตางค์) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว)  การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทาง กปภ. เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ กปภ.เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้  รวมทั้ง กปภ.จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
        ในกรณีที่ผู้เสนอราคาเสนอราคาต่ำสุดจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการประกวดราคาหรือ กปภ.จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้  กปภ. มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น
  4.4  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้วจะต้องดำเนินการเสนอราคาโดยราคาที่เสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ำกว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯและจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid)  ไม่น้อยกว่าครั้งละ 80,000.00 บาท จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอราคาลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 80,000.00  บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว
  4.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
  4.6  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรม
  บัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  4.7 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
  5.  กำหนดการชี้แจงรายละเอียดในการทดสอบด้านเทคนิค (การสาธิตและทดสอบภาคสนาม) ในวันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9  การเข้ารับฟังข้อชี้แจงรายละเอียด เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา โดยการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จะถือว่าผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาได้ทราบและเข้าใจรายละเอียดในการทดสอบด้านเทคนิคตรงกันแล้ว

              กำหนดยื่นเอกสารประมูลซื้อ(จ้าง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 3 กรกฏาคม 2560 เวลา 09.00 น. ถึง 10.00 น. ได้ที่ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคาร 1 กปภ.ข.9

              กำหนดวันประมูล วันที่20 กรกฏาคม 2560


             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลซื้อ(จ้าง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 3,745.00 บาท   ค่าเอกสาร 3,500.00 บาท ภาษี 245.00 บาท ได้ที่ กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 ระหว่าง วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ถึง วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 14.00 น.

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-038500 ต่อ 4103 ในวันเวลาราชการ


  ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2560