ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ 35/2560
เรื่อง สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) จัดซื้อมาตรวัดน้ำพลาสติกขนาด 3/4 นิ้ว, มาตรวัดน้ำขนาด 1 นิ้ว, มาตรวัดน้ำขนาด 2 นิ้ว และมาตรวัดน้ำขนาด 4นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ มีความประสงค์จะสอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) จัดซื้อมาตรวัดน้ำพลาสติกขนาด 3/4 นิ้ว, มาตรวัดน้ำขนาด 1 นิ้ว, มาตรวัดน้ำขนาด 2 นิ้ว และมาตรวัดน้ำขนาด 4นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
ตามรายการดังนี้.-
๑.      มาตรวัดน้ำพลาสติกขนาดØ  3/4นิ้ว  พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  จำนวน 1,000  เครื่อง
            2.  มาตรวัดน้ำขนาด Ø 1 นิ้ว  พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  จำนวน  100  เครื่อง
            3.  มาตรวัดน้ำขนาด Ø 2 นิ้ว  พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  จำนวน    20  เครื่อง
            4.  มาตรวัดน้ำขนาด Ø 4 นิ้ว  พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  จำนวน    10  เครื่อง

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
                  ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
              ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
              ๓. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น     
                  ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่การประปา ส่วนภูมิภาค ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง  เป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
              ๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
              ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อ    จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
              ๗. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
              กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ระหว่าง เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. งานพัสดุ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 สำหรับวันสุดท้ายยื่นซองระหว่างเวลา 08.30 น-11.00 น. ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ และ กำหนดเปิดซองใบสอบราคา ในวันที่ 3 กรกฏาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเอนกประสงค์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒
             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 214.00 บาท   ค่าเอกสาร 200.00 บาท ภาษี 14.00 บาท ได้ที่ งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ การขอรับซื้อแบบให้แนบสำเนาทะเบียนพาณิชย์ ด้วยทุกครั้ง ระหว่าง วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ถึง วันที่ 29 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ จะติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 08.30 น. ถึง 15.00 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 15.00 น.

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการพัสดุ กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ โทร. ๐-๓๖๓๕-๑๙๒๕ ในวันและเวลาราชการ


  ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2560