ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) เลขที่ ปพย.31/60
เรื่อง สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำหนองพลับ-สังกะเปี๋ยว ซ.1 ม.3 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) มีความประสงค์จะสอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำหนองพลับ-สังกะเปี๋ยว ซ.1 ม.3 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ตามรายการดังนี้.-
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำหนองพลับ-สังกะเปี๋ยว ซ.1 ม.3 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ราคากลางของงานฯ ในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 536,300.- (เงินห้าแสนสามหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลตามกฏหมาย ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย (ไม่บังคับว่าจดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างงาน การประปาส่วนภูมิภาค)
  2. มีอาชีพรับจ้างเหมางานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
  3. ต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและแจ้งเวียนชื่อแล้ว
  4. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
  6.ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชี การรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554
  7 ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กส์ทรอนิคส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

              กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ระหว่าง เวลา 08.30 น. ถึง 11.30 น. ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) และ กำหนดเปิดซองใบสอบราคา ในวันที่ 3 กรกฏาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 3,210.00 บาท   ค่าเอกสาร 3,000.00 บาท ภาษี 210.00 บาท ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) เลขที่ 26/1 หมู่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระหว่าง วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ถึง วันที่ 27 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ จะติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 08.30 น. ถึง 14.30 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 14.30 น.

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0-3822-2461-4 ต่อ 116 ในวันและเวลาราชการ


  ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2560