ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค เลขที่ กจห.37/2560
เรื่อง ประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคางานจัดซื้อคลอรีนเหลวขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 จำนวน 61,824 ท่อ พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2561
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคางานจัดซื้อคลอรีนเหลวขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 จำนวน 61,824 ท่อ พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2561
ตามรายการดังนี้.-
คลอรีนเหลวขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 จำนวน 61,824 ท่อ พร้อมขนส่ง เพื่อจัดสรรให้การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1-10 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1)            การประปาส่วนภูมิภาคเขต  1      จำนวน  11,669  ท่อ ราคากลาง 28,792,323.98 บาท
(2)            การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2      จำนวน  11,929  ท่อ ราคากลาง 29,740,189.90 บาท
(3)            การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3      จำนวน    3,751      ท่อ ราคากลาง  9,255,292.42 บาท
(4)            การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4      จำนวน    4,255      ท่อ ราคากลาง 11,063,425.50 บาท
(5)            การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5      จำนวน    4,135      ท่อ ราคากลาง 11,105,369.50 บาท
(6)            การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6      จำนวน    4,868      ท่อ ราคากลาง 12,495,815.24 บาท
(7)            การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7      จำนวน    5,867      ท่อ ราคากลาง 15,192,009.80 บาท
(8)            การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8      จำนวน    5,953      ท่อ ราคากลาง 15,401,958.78 บาท
(9)            การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9      จำนวน    5,750      ท่อ ราคากลาง 15,012,100.00 บาท
(10)              การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10      จำนวน    3,647      ท่อ ราคากลาง  9,248,427.30 บาท

** ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะเสนอราคาทั้ง 10 เขต หรือจะเสนอราคาเฉพาะเขตใดเขตหนึ่งก็ได้**


ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  1.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่กำหนด
  2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
  3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ กปภ. และต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้
  5.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
  6.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  7.  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
  8.  เป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เสนอ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศ คลอรีนเหลวที่เสนอต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการผลิตตาม พรบ.ควบคุมยุทธภัณฑ์  พ.ศ. 2530
  9.  โรงงานผลิตต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO หรือเทียบเท่า           


              กำหนดยื่นเอกสารประมูลซื้อ(จ้าง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กจห.37/2560ในวันที่ 25 กรกฏาคม 2560 เวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ได้ที่ ห้องประกวดราคา อาคารประปาวิวัฒน์ การประปาส่วนภูมิภาค

              กำหนดวันประมูล วันที่10 สิงหาคม 2560


             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลซื้อ(จ้าง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 3,745.00 บาท   ค่าเอกสาร 3,500.00 บาท ภาษี 245.00 บาท ได้ที่ กองจัดหา การประปาส่วนภูมิภาค เลขที่ 72 ซอยแจ้งวัฒนะ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ระหว่าง วันที่ 12 กรกฏาคม 2560 ถึง วันที่ 18 กรกฏาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา เวลา 08.30 น. ถึง 15.00 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 14.30 น.

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2551-8122,26 ในวันเวลาราชการ


  ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฏาคม 2560