ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค เลขที่ กจห.39/2560
เรื่อง ประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างเหมาการบำรุงรักษาโปรแกรมสำเร็จรูป SAP การประปาส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างเหมาการบำรุงรักษาโปรแกรมสำเร็จรูป SAP การประปาส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ตามรายการดังนี้.-
ราคากลาง 9,630,000.- บาท

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
  1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานตามขอบข่ายงานจ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือนิติบุคคที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีอาชีพประกอบกิจการด้านการขายหรือให้บริการบำรุงรักษาโปรแกรมสำเร็จรูป SAP ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจนถึงวันยื่นซองประกวดราคา
  3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของ กปภ. หรือทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลอื่น เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
  4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นและ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงาน (แสดงสัญญาหรือข้อตกลง) ของบริษัท หรือ กิจการค้าร่วม หรือกิจการร่วมค้า ที่ตนเองเป็นสมาชิกในการขายหรือการบำรุงรักษาโปรแกรมสำเร็จ SAP ให้กับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนมาแล้วอย่างน้อย 1 สัญญา โดยมีมูลค่าของสัญญาไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท มีระยะเวลาดำเนินการไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ กปภ. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริง
  7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
  8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  9. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

              กำหนดยื่นเอกสารประมูลซื้อ(จ้าง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 27 กรกฏาคม 2560 เวลา 09.30 น. ถึง 10.30 น. ได้ที่ ห้องประกวดราคา ชั้น 2 อาคารประปาวิวัฒน์ สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค

              กำหนดวันประมูล วันที่9 สิงหาคม 2560


             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลซื้อ(จ้าง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 1,070.00 บาท   ค่าเอกสาร 1,000.00 บาท ภาษี 70.00 บาท ได้ที่ กองจัดหา การประปาส่วนภูมิภาค เลขที่ 72 ซอยแจ้งวัฒนะ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ระหว่าง วันที่ 13 กรกฏาคม 2560 ถึง วันที่ 19 กรกฏาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา เวลา 08.30 น. ถึง 15.00 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 15.00 น.

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2551-8123-4 ในวันเวลาราชการ


  ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฏาคม 2560