ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 เลขที่ กปภ.ข.6/112/2560
เรื่อง สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) บริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่ จำนวน 4 คน และจ้างเหมา บริการดูแลสวนสนามหญ้า จำนวน 1 คน ให้กปภ.ข.6 สำหรับใช้ในปีงบประมาณ 2561 (ตั้งแต่เดือน 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 มีความประสงค์จะสอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) บริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่ จำนวน 4 คน และจ้างเหมา บริการดูแลสวนสนามหญ้า จำนวน 1 คน ให้กปภ.ข.6 สำหรับใช้ในปีงบประมาณ 2561 (ตั้งแต่เดือน 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)
ตามรายการดังนี้.-
                  กำหนดราคากลาง
      1. จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่  จำนวน 4 คน (ตั้งแต่เดือน 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)
      2. จ้างเหมาบริการดูแลสวนสนามหญ้า  จำนวน 1 คน (ตั้งแต่เดือน 1 ตุลาคม 2560      ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)
                      รวม  2 รายการ  รวม 12 เดือน เป็นเงิน 816,400.-บาท (เงินแปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
          1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
        2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา 
        3. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
  ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
        4. เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้  ชั้นที่        -
        5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่การประปา
  ส่วนภูมิภาคเขต 6 ณ  วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
  อย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
        6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
        7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
        8. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

              กำหนดดูสถานที่ วันที่ 26 กรกฏาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 และ กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่                 เวลา         น. เป็นต้นไป

              การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อแบบและรายการที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง และ/หรือ จะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดย จะถือว่า ผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิด และ/หรือ จะยกเป็นข้อต่อสู้กับ ในภายหลังไม่ได้

              กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2560 ถึงวันที่ 27 กรกฏาคม 2560 ระหว่าง เวลา 08.30 น. ถึง 14.00 น. ได้ที่ บริเวณหน้าห้องประชุมใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 และ กำหนดเปิดซองใบสอบราคา ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าห้องประชุมใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 3,210.00 บาท   ค่าเอกสาร 3,000.00 บาท ภาษี 210.00 บาท ได้ที่ งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ถนนหลังศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ระหว่าง วันที่ 13 กรกฏาคม 2560 ถึง วันที่ 25 กรกฏาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ จะติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา น. ถึง น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 14.30 น.

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-4323-7358 ต่อ 53 ในวันและเวลาราชการ


  ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฏาคม 2560