ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสตูล เลขที่ กปภ.สาขาสตูล 3/2560
เรื่อง สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) จ้างเหมางานปรับปรุงอาคารกุล่มแม่บ้านและลานกีฬาชุมชน หมู่บ้านบูเกตยามู หมู่ที่ 7 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสตูล มีความประสงค์จะสอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) จ้างเหมางานปรับปรุงอาคารกุล่มแม่บ้านและลานกีฬาชุมชน หมู่บ้านบูเกตยามู หมู่ที่ 7 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
ตามรายการดังนี้.-
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล มีความประสงค์จะสอบราคา จ้างเหมางานปรับปรุงอาคารกลุ่มแม่บ้านและลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านบูเกตยามู  หมู่ที่ 7  ตำบลควนโดน  อำเภอควนโดน  จังหวัดสตูล จำนวน 1 งาน ระยะเวลา 45 วัน ราคากลางของงานในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 300,000.00 บาท  (เงินสามแสนบาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                    ๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลตามกฎหมาย ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย
                    ๒. มีอาชีพรับจ้างเหมางานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
                    ๓. ต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
                    ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคา  ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
                  ๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือ ความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                      ๖.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                      ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ตามข้อ ๑๖ ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

              กำหนดดูสถานที่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล และ กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่ - เวลา - น. เป็นต้นไป

              การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อแบบและรายการที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง และ/หรือ จะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดย จะถือว่า ผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิด และ/หรือ จะยกเป็นข้อต่อสู้กับ ในภายหลังไม่ได้

              กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ระหว่าง เวลา 08.30 น. ถึง 15.00 น. ได้ที่ งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล และ กำหนดเปิดซองใบสอบราคา ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล
             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,070.00 บาท   ค่าเอกสาร 1,000.00 บาท ภาษี 70.00 บาท ได้ที่ งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล ระหว่าง วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ถึง วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ จะติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 08.30 น. ถึง 15.00 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 15.00 น.

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 074-711022 ในวันและเวลาราชการ


  ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฏาคม 2560