ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) เลขที่ ปพย.41/60
เรื่อง สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานขุดลอกสระระบายตะกอน สถานีผลิตน้ำหนองกลางดง จำนวน 4 สระ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) มีความประสงค์จะสอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานขุดลอกสระระบายตะกอน สถานีผลิตน้ำหนองกลางดง จำนวน 4 สระ
ตามรายการดังนี้.-
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานขุดลอกสระระบายตะกอน สถานีผลิตน้ำหนองกลางดง จำนวน 4 สระ ราคากลางของงานฯ ในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 594,500.- บาท (เงินห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลตามกฏหมาย ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย (ไม่บังคับว่าจดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างงาน การประปาส่วนภูมิภาค)
  2. มีอาชีพรับจ้างเหมางานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
  3. ต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและแจ้งเวียนชื่อแล้ว
  4. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
  6.ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชี การรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554
  7 ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กส์ทรอนิคส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


              กำหนดดูสถานที่ วันที่ 24 กรกฏาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 09.30 น. ณ สถานีผลิตน้ำหนองกลางดง และ กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่                 เวลา         น. เป็นต้นไป

              การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อแบบและรายการที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง และ/หรือ จะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดย จะถือว่า ผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิด และ/หรือ จะยกเป็นข้อต่อสู้กับ ในภายหลังไม่ได้

              กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฏาคม 2560 ถึงวันที่ 25 กรกฏาคม 2560 ระหว่าง เวลา 08.30 น. ถึง 11.30 น. ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) และ กำหนดเปิดซองใบสอบราคา ในวันที่ 27 กรกฏาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 3,210.00 บาท   ค่าเอกสาร 3,000.00 บาท ภาษี 210.00 บาท ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) เลขที่ 26/1 หมู่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระหว่าง วันที่ 14 กรกฏาคม 2560 ถึง วันที่ 21 กรกฏาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ จะติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 08.30 น. ถึง 14.30 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 14.30 น.

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0-3822-2461-4 ต่อ 116 ในวันและเวลาราชการ


  ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฏาคม 2560