ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครราชสีมา เลขที่ 11/2560
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง) งานติดตั้งวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าบจก.เจริญวัชรพาณิชย์ โฉนดที่ดินเลขที่ 199500 ม.7 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครราชสีมา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง) งานติดตั้งวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าบจก.เจริญวัชรพาณิชย์ โฉนดที่ดินเลขที่ 199500 ม.7 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
                417,000.00 บาท (เงินสี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลตามกฏหมาย ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย
  2. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
  3. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา
  4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครราชสีมา ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

            กำหนดยื่นซองสอบราคา งานติดตั้งวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าบจก.เจริญวัชรพาณิชย์ โฉนดที่ดินเลขที่ 199500 ม.7 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมาตั้งแต่วันที่ 27 กรกฏาคม 2560 ถึงวันที่ 27 กรกฏาคม 2560 ระหว่าง เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครราชสีมา และ กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 31 กรกฏาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครราชสีมา
           
            ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,070.00 บาท   ค่าแบบ 1,000.00 บาท ภาษี 70.00 บาท ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครราชสีมา ระหว่าง วันที่ 14 กรกฏาคม 2560 ถึง วันที่ 25 กรกฏาคม 2560 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน สำหรับวันสุดท้าย จะติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 14.30 น. ผู้ซื้อแบบ หรือเอกสารประกวดราคาเมื่อชำระเงินแล้ว จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครราชสีมา ในวันและเวลาปฏิบัติงาน


ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฏาคม 2560