ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค เลขที่ กจห.40/2560
เรื่อง ประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคางานจัดซื้อคลอรีนเหลวขนาดบรรจุท่อละ 1,000 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 จำนวน 300 ท่อ พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2561
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคางานจัดซื้อคลอรีนเหลวขนาดบรรจุท่อละ 1,000 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 จำนวน 300 ท่อ พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2561
ตามรายการดังนี้.-
คลอรีนเหลวขนาดบรรจุท่อละ 1,000 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 จำนวน 300 ท่อ พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2561 เพื่อจัดสรรให้การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 และ 6 โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1)  การประปาส่วนภูมิภาคเขต  3      จำนวน  156 ท่อ  ราคากลาง 2,372,767.80 บาท
(2)  การประปาส่วนภูมิภาคเขต  6      จำนวน  144 ท่อ  ราคากลาง 2,441,089.44 บาท
** ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะเสนอราคาทั้ง 2 เขต หรือจะเสนอราคาเฉพาะเขตใดเขตหนึ่งก็ได้ **

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่กำหนด
  2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
  3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ  ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ กปภ. และต้อง ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้
  5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
  6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
  8. เป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เสนอ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศ คลอรีนเหลวที่เสนอต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการผลิตตาม พรบ.ควบคุมยุทธภัณฑ์  พ.ศ. 2530
  9. โรงงานผลิตต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO หรือเทียบเท่า

              กำหนดยื่นเอกสารประมูลซื้อ(จ้าง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กจห.40/2560ในวันที่ 26 กรกฏาคม 2560 เวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ได้ที่ ณ ห้องประกวดราคา กปภ.ชั้น 2 อาคารประปาวิวัฒน์

              กำหนดวันประมูล วันที่7 สิงหาคม 2560


             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลซื้อ(จ้าง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 321.00 บาท   ค่าเอกสาร 300.00 บาท ภาษี 21.00 บาท ได้ที่ กองจัดหา การประปาส่วนภูมิภาค เลขที่ 72 ซอยแจ้งวัฒนะ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ระหว่าง วันที่ 14 กรกฏาคม 2560 ถึง วันที่ 20 กรกฏาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา เวลา 08.30 น. ถึง 15.00 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 15.00 น.

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2551-8121-26 ในวันเวลาราชการ


  ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฏาคม 2560