ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค เลขที่ กจห.41/2560
เรื่อง ประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคางานจัดซื้อสารส้มก้อนชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 ตามมาตรฐาน มอก.165-2554 จำนวน 35,353 เมตริกตัน พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2561
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคางานจัดซื้อสารส้มก้อนชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 ตามมาตรฐาน มอก.165-2554 จำนวน 35,353 เมตริกตัน พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2561
ตามรายการดังนี้.-
สารส้มก้อนชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟตชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 ตามมาตรฐาน มอก.165-2554..จำนวน.35,353.เมตริกตัน พร้อมขนส่ง สำหรับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาต่าง ๆ ในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1-10 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.  การประปาส่วนภูมิภาคเขต  1    12,310  เมตริกตัน  ราคากลาง  76,395,860.00 บาท
2.  การประปาส่วนภูมิภาคเขต  2        3,379  เมตริกตัน  ราคากลาง  21,223,161.10 บาท
3.  การประปาส่วนภูมิภาคเขต  3        1,874  เมตริกตัน  ราคากลาง  11,770,406.60 บาท
4.  การประปาส่วนภูมิภาคเขต  4        4,384  เมตริกตัน  ราคากลาง  29,318,000.00 บาท
5.  การประปาส่วนภูมิภาคเขต  5        1,706  เมตริกตัน  ราคากลาง  12,321,585.00 บาท
6.  การประปาส่วนภูมิภาคเขต  6        2,775  เมตริกตัน  ราคากลาง  18,112,425.00 บาท
7.  การประปาส่วนภูมิภาคเขต  7      4,139  เมตริกตัน  ราคากลาง  27,325,264.10 บาท
8.  การประปาส่วนภูมิภาคเขต  8      2,121  เมตริกตัน  ราคากลาง  14,411,134.50 บาท
9.  การประปาส่วนภูมิภาคเขต  9      2,064  เมตริกตัน  ราคากลาง  14,465,544.00 บาท
10. การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10        601  เมตริกตัน  ราคากลาง    4,083,494.50 บาท

** ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะเสนอราคาทั้ง 10 เขต หรือจะเสนอราคาเฉพาะเขตใดเขตหนึ่งก็ได้**

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  1.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุตามที่กำหนดดังกล่าว
  2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
  3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ กปภ. และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
  5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
  6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์                (e-Government..Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  7.  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

              กำหนดยื่นเอกสารประมูลซื้อ(จ้าง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กจห.41/2560ในวันที่ 27 กรกฏาคม 2560 เวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ได้ที่ ห้องประกวดราคา อาคารประปาวิวัฒน์ การประปาส่วนภูมิภาค

              กำหนดวันประมูล วันที่9 สิงหาคม 2560


             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลซื้อ(จ้าง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 4,280.00 บาท   ค่าเอกสาร 4,000.00 บาท ภาษี 280.00 บาท ได้ที่ กองจัดหา การประปาส่วนภูมิภาค เลขที่ 72 ซอยแจ้งวัฒนะ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ระหว่าง วันที่ 14 กรกฏาคม 2560 ถึง วันที่ 20 กรกฏาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา เวลา 08.30 น. ถึง 15.00 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 14.30 น.

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2551-8121,26 ในวันเวลาราชการ


  ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฏาคม 2560