ตรา กปภ.

ประกาศ กปภ.สาขาหาดใหญ่(พ.) เลขที่ กปภ. สาขาหาดใหญ่(ชั้นพิเศษ) / 14 / 2560
เรื่อง สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) งานย้ายแนวท่อประปา ถนนสนามบิน-บ้านกลาง ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กปภ.สาขาหาดใหญ่(พ.)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                กปภ.สาขาหาดใหญ่(พ.) มีความประสงค์จะสอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) งานย้ายแนวท่อประปา ถนนสนามบิน-บ้านกลาง ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กปภ.สาขาหาดใหญ่(พ.)
ตามรายการดังนี้.-
งานย้ายแนวท่อประปา ถนนสนามบิน-บ้านกลาง 
ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กปภ.สาขาหาดใหญ่(พ.)

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  1. จะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ(จ้าง) ดังกล่าว
  2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา
  3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ กปภ.สาขาหาดใหญ่(พ.) ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อ(จ้าง)ครั้งนี้
5. ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลตามกฎหมาย ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ตามข้อ ๑๖ ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซค์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
8. หากผู้มีอำนาจไม่สามารถมาซื้อแบบเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

            กำหนดดูสถานที่ วันที่ 25 กรกฏาคม 2560 ระหว่างเวลา 1400 น. ถึงเวลา 1500 น. ณ การประปาส่วนภุมิภาคสาขาหาดใหญ่(ชั้นพิเศษ) และ กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่ � � � � � � � � เวลา � � � � น. เป็นต้นไป

            การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อแบบและรายการที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง และ/หรือ จะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดย จะถือว่า ผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิด และ/หรือ จะยกเป็นข้อต่อสู้กับ ในภายหลังไม่ได้

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฏาคม 2560 ถึงวันที่ 26 กรกฏาคม 2560 ระหว่าง เวลา 0900 น. ถึง 1500 น. ได้ที่ งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่(ชั้นพิเศษ) และ กำหนดเปิดซองใบสอบราคา ในวันที่ 31 กรกฏาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 0930 น. เป็นต้นไป ณ -
           
            ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 3,210.00 บาท   ค่าเอกสาร 3,000.00 บาท ภาษี 210.00 บาท ได้ที่ งานอำนวยการ กปภ.สาขาหาดใหญ่(พ.) ระหว่าง วันที่ 14 กรกฏาคม 2560 ถึง วันที่ 24 กรกฏาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ จะติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 0830 น. ถึง 1530 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-7459-8093 ในวันและเวลาราชการ


ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฏาคม 2560