ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสันกำแพง เลขที่ สกพ.7/2560
เรื่อง สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยแก่อาคารสถานที่และทรัพย์สินของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสันกำแพง ประจำปี 2561
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสันกำแพง มีความประสงค์จะสอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยแก่อาคารสถานที่และทรัพย์สินของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสันกำแพง ประจำปี 2561
ตามรายการดังนี้.-
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยแก่อาคารสถานที่และทรัพย์สินของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสันกำแพง ประจำปี 2561 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561) รวม 12 เดือน

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  1. จะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ(จ้าง) ดังกล่าว
  2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา
  3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสันกำแพง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อ(จ้าง)ครั้งนี้
5. ผู้เสนอราคาต้องมีประสบการณ์และมีผลงานการรับจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในหน่วยงานราชการ องค์กรของรัฐ หรือเอกชนที่เชื่อถือได้อย่างน้อย 2 ปี และเคยให้บริการภายในสัญญาเดียวที่มีระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 1 ปี
6. ผู้เสนอราคาต้องมีจำนวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบันไม่น้อยกว่า 20 คน โดยมีเอกสารยืนยันจำนวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
            กำหนดดูสถานที่ วันที่ 31 กรกฏาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสันกำแพง และ กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่ - เวลา - น. เป็นต้นไป

            การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อแบบและรายการที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง และ/หรือ จะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดย จะถือว่า ผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิด และ/หรือ จะยกเป็นข้อต่อสู้กับ ในภายหลังไม่ได้

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2560 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ระหว่าง เวลา 08.30 น. ถึง 15.00 น. ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสันกำแพง และ กำหนดเปิดซองใบสอบราคา ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสันกำแพง
           
            ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,070.00 บาท   ค่าเอกสาร 1,000.00 บาท ภาษี 70.00 บาท ได้ที่ งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสันกำแพง ระหว่าง วันที่ 14 กรกฏาคม 2560 ถึง วันที่ 31 กรกฏาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ จะติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 12.00 น.

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-331755 ในวันและเวลาราชการ


ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฏาคม 2560