ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองคาย เลขที่ 1/2560
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง) โครงการวางท่อขยายเขตหมู่บ้านดอนแก้ว วิลเลข ต.วัดธาตุ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองคาย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง) โครงการวางท่อขยายเขตหมู่บ้านดอนแก้ว วิลเลข ต.วัดธาตุ
                360,000.00 บาท (เงินสามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลตามกฏหมาย ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย
  2. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
  3. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา
  4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองคาย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

            กำหนดดูสถานที่ วันที่ 26 กรกฏาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ กปภ.สาขาหนองคาย และ กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่ 26 กรกฏาคม 2560 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

            การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อแบบและรายการที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง และ/หรือ จะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดย จะถือว่า ผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิด และ/หรือ จะยกเป็นข้อต่อสู้กับ ในภายหลังไม่ได้

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฏาคม 2560 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ระหว่าง เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองคาย และ กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ การประปาส่วนภุมิภาค สาขาหนองคาย
           
            ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,070.00 บาท   ค่าแบบ 1,000.00 บาท ภาษี 70.00 บาท ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองคาย ระหว่าง วันที่ 18 กรกฏาคม 2560 ถึง วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน สำหรับวันสุดท้าย จะติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 9.00 น. - 15.00.น ผู้ซื้อแบบ หรือเอกสารประกวดราคาเมื่อชำระเงินแล้ว จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองคาย ในวันและเวลาปฏิบัติงาน


ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฏาคม 2560