ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง เลขที่ 3/2560
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง) จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ สหกรณ์บ้านมั่นคงไทยมุสลิมสามัคคี จำกัด ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง) จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ สหกรณ์บ้านมั่นคงไทยมุสลิมสามัคคี จำกัด ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
                1,726,157.00 บาท (เงินหนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้

              กำหนดดูสถานที่ วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 14.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง และ กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่ � � � � � � � � เวลา � � � � น. เป็นต้นไป

              การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อแบบและรายการที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง และ/หรือ จะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดย จะถือว่า ผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิด และ/หรือ จะยกเป็นข้อต่อสู้กับ ในภายหลังไม่ได้

              กำหนดยื่นซองสอบราคา งานจ้างเหมาตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ระหว่าง เวลา 8.30 น. ถึง 14.30 น. ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง และ กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง
             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 5,350.00 บาท   ค่าแบบ 5,000.00 บาท ภาษี 350.00 บาท ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง ระหว่าง วันที่ ถึง วันที่ ในวันและเวลาปฏิบัติงาน สำหรับวันสุดท้าย จะติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. ถึง 14.30 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 14.30 น. ผู้ซื้อแบบ หรือเอกสารประกวดราคาเมื่อชำระเงินแล้ว จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง ในวันและเวลาปฏิบัติงาน


  ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฏาคม 2560