ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 เลขที่ กปภ.ข9/53/2560
เรื่อง สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) งาน โครงการน้อมใจถวาย ๖ ล้านกล้า ฟื้นฟูป่าอนุรักษ์ เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อลดภาวะโลกร้อน ณ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จ.น่าน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 มีความประสงค์จะสอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) งาน โครงการน้อมใจถวาย ๖ ล้านกล้า ฟื้นฟูป่าอนุรักษ์ เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อลดภาวะโลกร้อน ณ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จ.น่าน
ตามรายการดังนี้.-
ราคากลางของงานจ้างเหมาในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๘๗,๘๓๘.๘๐ บาท (เงินหกแสน  แปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบแปดบาทแปดสิบสตางค์) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  ๑.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
  ๒.      ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ หรือผู้รับจ้างที่ กปภ.บอกเลิกสัญญา
  ๓.      ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
  ๔.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

              กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2560 ระหว่าง เวลา 08.30 น. ถึง 14.00 น. ได้ที่ งานพัสดุ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 และ กำหนดเปิดซองใบสอบราคา ในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 535.00 บาท   ค่าเอกสาร 500.00 บาท ภาษี 35.00 บาท ได้ที่ กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 ระหว่าง วันที่ 17 กรกฏาคม 2560 ถึง วันที่ 27 กรกฏาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ จะติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 14.00 น.

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-352012-17 ต่อ 4101,4103 ในวันและเวลาราชการ


  ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฏาคม 2560