ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เลขที่ กปภ.ข.4-44/2560
เรื่อง สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) จ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สามแยกโรงน้ำควนเกย-หน้าเทศบาลเขาชุมทอง ม.4 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 มีความประสงค์จะสอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) จ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สามแยกโรงน้ำควนเกย-หน้าเทศบาลเขาชุมทอง ม.4 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช
ตามรายการดังนี้.-
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สามแยกโรงน้ำควนเกย-หน้าเทศบาลเขาชุมทอง ม.4 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช          การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 546,265.- บาท (เงินห้าแสนสี่หมื่นหกพันสองร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  ๑.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลตามกฎหมาย ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย (ไม่บังคับว่าต้อง ขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับจ้างงาน กปภ.)
                      ๒.  มีอาชีพรับจ้างเหมางานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว           
  ๓.  ต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
  ๔.      ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างในครั้งนี้
  5.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
  6.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Government Procurement :e – GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  7.  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
              กำหนดดูสถานที่ วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ กปภ.สาขานครศรีธรรมราช และ กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่                 เวลา         น. เป็นต้นไป

              การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อแบบและรายการที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง และ/หรือ จะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดย จะถือว่า ผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิด และ/หรือ จะยกเป็นข้อต่อสู้กับ ในภายหลังไม่ได้

              กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ระหว่าง เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. ได้ที่ ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 และ กำหนดเปิดซองใบสอบราคา ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 3,210.00 บาท   ค่าเอกสาร 3,000.00 บาท ภาษี 210.00 บาท ได้ที่ งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เลขที่ 31/15 ม.3 ถ.สุราษฎร์-พุนพิน ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 ระหว่าง วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ จะติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 08.30 น. - 14.30 น.

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 โทร 0-7720-0517, 0-7720-0407 ในวันและเวลาราชการ


  ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2560