ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 เลขที่ กปภ.ข.7/92/2560
เรื่อง สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) กล่องใส่ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา ให้หน่วยงานในสังกัด กปภ.ข.๗ จำนวน ๑๒๑,๐๐๐ กล่อง ประจำปี ๒๕๖๐
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 มีความประสงค์จะสอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) กล่องใส่ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา ให้หน่วยงานในสังกัด กปภ.ข.๗ จำนวน ๑๒๑,๐๐๐ กล่อง ประจำปี ๒๕๖๐
ตามรายการดังนี้.-
กล่องใส่ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา  จำนวน    ๑๒๑,๐๐๐  กล่อง

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  ๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
  ๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
  ๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  ๔.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคเขต  ๗  ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา  อย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
  ๕.  ต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เสนอ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทที่ผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประกาศ โดยแนบหลักฐานการแต่งตั้งดังกล่าวมาในวันยื่นซองเอกสารสอบราคาด้วย
  ๖.  บุคคล หรือ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
  ๗. บุคคล หรือ นิติบุคคล ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)  ตามข้อ ๑๖  ต้องลง  ทะเบียนในระบบ e – GP  ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  ๘. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

              กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ระหว่าง เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. ได้ที่ งานพัสดุฯ กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 เลขที่ 140 ม.4 ถ.รอบเมือง ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี และ กำหนดเปิดซองใบสอบราคา ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 อาคารใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 เลขที่ 140 ม.4 ถ.รอบเมือง ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธาน
             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 107.00 บาท   ค่าเอกสาร 100.00 บาท ภาษี 7.00 บาท ได้ที่ กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 เลขที่ 140 ม.4 ถ.รอบเมือง ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ระหว่าง วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ จะติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 08.30 น. ถึง 14.30 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 14.30 น.

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-4232-3003 ในวันและเวลาราชการ


  ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2560