ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เลขที่ กปภ.ข.4-46/2560
เรื่อง สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายเขาตานัด สามแยกไปชายทะเล ม.6 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 มีความประสงค์จะสอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายเขาตานัด สามแยกไปชายทะเล ม.6 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม
ตามรายการดังนี้.-
            การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายเขาตานัด สามแยกไปชายทะเล ม.6 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 373,700 บาท (เงินสามแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
  ๑.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลตามกฎหมาย ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย (ไม่บังคับว่าต้อง ขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับจ้างงาน กปภ.)
                      ๒.  มีอาชีพรับจ้างเหมางานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว           
  ๓.  ต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
  ๔.      ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างในครั้งนี้
  กำหนดดูสถานที่ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ -  เวลา -น. เป็นต้นไป
                        การดูสถานที่ เป็นภาระ/หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ซื้อแบบและรายการที่จะไปดูสถานที่ฯ ด้วยตนเองและ/หรือจะดูสถานที่ฯ หรือไม่ก็ได้ โดยกปภ.จะถือว่า ผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่          ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นผิดและ/หรือ    จะยกเป็นข้อต่อสู้กับ กปภ. ในภายหลังไม่ได้
  กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2560              ที่งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ ระหว่างเวลา ๐๘:๓๐ น.-15:๓๐ น.    และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 10:๐๐ น.
                                         ๒/ผู้สนใจ...


                               
                                      -  ๒ -

                        ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,070 บาท (ค่าแบบ 1,๐๐๐ บาท ภาษี 70 บาท) ได้ที่งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ เลขที่ ๓๑/๑๕  หมู่ที่ ๓ ถนนสุราษฎร์-พุนพิน ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐ ระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม 2560  ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน วันสุดท้ายจะติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ในเวลา          ๐๘:๓๐ น.- ๑4:๓๐ น. สำหรับผู้ซื้อแบบหรือเอกสารสอบราคาเมื่อชำระเงินแล้วจะไม่คืนเงินให้ยกเว้นการประปาส่วนภูมิภาคยกเลิกโครงการ
                          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๗๒๐-๐๕๑๗


                                  ประกาศ ณ วันที่  11  สิงหาคม  พ.ศ.2560


       


                                                           
     
  เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ กปภ.ข.4-46/2560
            การจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายเขาตานัด สามแยกไปชายทะเล ม.6 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม ตามประกาศ กปภ.ข.๔-46/2560 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2560
                                                  ------------------------
                        การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายเขาตานัด สามแยกไปชายทะเล ม.6 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้
        ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
              ๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
              ๑.๒ แบบใบเสนอราคา
        ๑.๓ แบบสัญญาจ้าง
                      ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
                        (๑) หลักประกันสัญญา
                        (๒) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า         
                      ๑.๕ สูตรการปรับราคา
                      ๑.๖  บทนิยาม
                            (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
                            (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
                      ๑.๗ บัญชีเอกสาร
                            (๑)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
                            (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
                      ๑.๘ บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง
                      ๑.๙ รายละเอียดครุภัณฑ์
                            1.10 รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ.(Bill of Quantities)       
                              (รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพื่อให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
                              ได้รู้ข้อมูลได้เท่าเทียมกันและเพื่อให้ประชาชนตรวจดูได้)
                                                                   

  ๒/๒.คุณสมบัติ...                                                           - ๒ -

                      ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
                    ๒.๑ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
                                ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ หรือผู้รับจ้างที่ การประปาส่วนภูมิภาคบอกเลิกสัญญา
                    ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖
                    ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย    เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                    ๒.๕  ผู้เสนอราคาต้องมีวิศวกรซึ่งได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตาม พรบ. วิชาชีพวิศวกรรม (สาขา ภาคี) มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
                          ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
                    ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง ใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ
                    ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
                                  (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
                          (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (หนังสือรับรองการจดทะเบียนซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันยื่นซองเสนอราคา) บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
                          (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
                                (๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
                          (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑)                  ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
                          (๑) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
                          (๒) บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงาน ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์      ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย
                          (๓) หนังสือรับรองของวิศวกรของผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตามแบบฟอร์มที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔  กำหนดพร้อมสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ตาม พรบ.วิชาชีพวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒
                          (๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒)
  ๓/4. การเสนอราคา...                                              - ๓ -

        ๔. การเสนอราคา
                    ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นใบเสนอราคาที่ประทับตรา กปภ.  ซึ่งได้จัดไว้ในเอกสารสอบราคานี้
  โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องพิมพ์ตัวเลขให้ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน หากมีการ ขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง สำหรับจำนวนเงินรวมในใบเสนอราคา และใบสรุปราคาค่าก่อสร้างที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูด ลบ หรือแก้ไข และหากราคาที่เสนอในใบเสนอราคาและใบสรุปราคาค่าก่อสร้างไม่ตรงกัน  การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ จะไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
                    ๔.๒ ผู้เสนอจะต้องกรอกบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้างที่แนบท้ายสอบราคานี้เท่านั้น ใบเสนอราคาและบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้างที่เป็นรูปถ่ายมาจากต้นฉบับไม่รับพิจารณาโดยเด็ดขาด โดยกรอกรายละเอียดทุกรายการเป็นตัวพิมพ์ให้ชัดเจนและรายละเอียดการคำนวณค่างานนี้จะต้องเป็นไปตามหลักวิชา ซึ่งรับรองโดยวิศวกรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ.วิชาชีพวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒
              หากบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้างดังกล่าว ไม่พอที่จะกรอกปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้างให้ผู้เสนอราคาจัดพิมพ์ต่อท้ายโดยอนุโลมตามแบบแนบท้ายเอกสารประกาศนี้ได้
              ในการเสนอราคา ให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้องทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
              ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  120  วัน นับตั้งแต่วันเปิดซองสอบราคา โดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
                    ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายเขาตานัด สามแยกไปชายทะเล ม.6 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม แล้วเสร็จไม่เกิน 60 วันนับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง
                    ๔.๔ ผู้เสนอราคาต้องกรอกรายละเอียดในใบรายละเอียดพัสดุที่ยังไม่มีประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือมีประกาศมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว แต่ยังไม่มีผู้ใดได้รับใบอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานที่เสนอใช้ในงานก่อสร้าง ตามแบบฟอร์มของ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔  ตามท้ายประกาศสอบราคารวม  -  ประเภท แต่ละประเภทของพัสดุต้องเสนอรายละเอียดพัสดุไม่เกิน ๓ ยี่ห้อ ที่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะที่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔  กำหนด
                          ๔.๔.๑ กรณีผู้เสนอราคา เสนอพัสดุไม่ครบ ๓ ยี่ห้อ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔          จะพิจารณาพัสดุที่ผู้เสนอราคาเสนอมาตามลำดับ หากไม่มียี่ห้อหนึ่งยี่ห้อใดถูกต้อง จะไม่พิจารณาผู้เสนอราคารายนั้น
              ๔.๔.๒ พัสดุที่เสนอจะต้องมีคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องและสามารถทดสอบได้ตามที่กปภ.กำหนด
                              ๔.๔.๓ ในการเสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้องแนบต้นฉบับ หรือสำเนารายละเอียด            คุณลักษณะเฉพาะ (Spec) สมุดภาพ (Catalogue) ของผู้ผลิตตามชนิด แบบ และขนาด ที่เสนอ ซึ่งมีการรับรอง    ถูกต้องของพัสดุที่กรอกข้อความไว้แนบท้ายใบยื่นเสนอราคา

  ๔/4.4.4 หากผู้เสนอราคา...    - ๔ -

                                ๔.๔.๔ หากผู้เสนอราคาไม่กรอกใบรายละเอียดพัสดุตามแบบฟอร์มของการประปาส่วน    ภูมิภาคเขต ๔ ที่แนบท้ายประกาศนี้ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔  สงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น           
                                ๔.๕ พัสดุที่จะนำมาใช้ในงานก่อสร้าง ตามประกาศสอบราคานี้ หากมีประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว และมีผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิด และขนาดเดียวกัน หรือเป็นพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ตามที่ปรากฏในบัญชีคู่มือผู้ซื้อ หรือใบแทรกคู่มือ ผู้ซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทำขึ้นถึงเดือนก่อนหน้าประกาศนี้ ให้ผู้เสนอราคาใช้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ทำในประเทศไทยที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพเท่านั้น  ส่วนพัสดุประเภทท่อและอุปกรณ์แต่ละชนิดที่นำมาใช้ในการก่อสร้างควรเป็นพัสดุที่ผลิตจากผู้ผลิตรายเดียวกันหรือตามมาตรฐานการประปาส่วนภูมิภาค ที่กำหนดไว้
                  ๔.๖ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ
  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
                      ๔.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง              ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุหน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่  กปภ.ข.๔–46/2560” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ที่งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาและเอกสารอื่นใดโดยเด็ดขาด
              คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
              หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่ามีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการ ฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการ ฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกและ กปภ.จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้น เป็น ผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว
              ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการ กปภ. ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการ กปภ.ให้ถือเป็นที่สุด

  ๕/คณะกรรมการ...  - ๕ -

                คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุม การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ ในวันที่  30 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา ๑0.๐๐ น. เป็นต้นไป
              การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค ๕ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคาเว้นแต่คณะกรรมการ กปภ. พิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทาง กปภ.อย่างยิ่งและ ในกรณีที่คณะกรรมการ กปภ. พิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซอง  ใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทาง กปภ.อย่างยิ่ง ให้คณะกรรมการ กปภ. มีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
                    ๔.๘ ในการสอบราคาแต่ละครั้ง ผู้เสนอราคาแต่ละราย มีสิทธิที่จะยื่นซองเสนอราคาและเอกสารสอบราคาเพียงครั้งเดียวเท่านั้น และจะถอนคืนมิได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น     
                    ๔.๙  ผู้เสนอราคาที่มีความประสงค์จะดูสถานที่ให้ไปพร้อมกันที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม โดยจะมีเจ้าหน้าที่ นำไปดูสถานที่และชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ให้ทราบสำหรับผู้เสนอราคาที่มิได้ไปดูสถานที่ให้ถือว่ายอมรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและแบบรูปรายการละเอียดการก่อสร้างนี้ทุกประการ
              การดูสถานที่เป็นภาระ/หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ซื้อแบบและรายการที่จะไปดูสถานที่ด้วยตนเอง และ/หรือ จะดูสถานที่หรือไม่ก็ได้ โดย กปภ.จะถือว่า ผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นผิด และ/หรือจะยกเป็นข้อต่อสู้กับ กปภ. ในภายหลังไม่ได้
                    ๔.๑๐ กรณีที่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔  ยกเลิกการสอบราคาและได้ดำเนินการสอบราคาใหม่ ผู้ซื้อแบบรูปและรายการละเอียดในการสอบราคาครั้งก่อน มีสิทธิ์ใช้แบบรูปและรายการละเอียดนั้น หรือได้รับแบบรูปและรายการละเอียดใหม่โดยไม่ต้องเสียค่าซื้อแบบรูปและรายการละเอียดอีก
              ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
                    ๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔  จะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม
  เป็นเกณฑ์
                    ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓
  หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการ ฯ จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้นเว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ กปภ.เท่านั้น
                                ๕.๓ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔  สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการ
  ผ่อนผันในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ในกรณีดังต่อไปนี้
                                      (๑) ผู้เสนอราคาขาดคุณสมบัติตามประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ ในข้อใดข้อหนึ่ง ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒
                          (๒) ไม่ใช้ใบเสนอราคาตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๔.๑ และใบรายละเอียดครุภัณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๔.๔
        (๓) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือใบหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔


  ๖/(4) ไม่กรอกชื่อ...


                               
  - ๖ -

                                      (๔) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดใน      ใบเสนอราคา
                          (5) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
                          (๖) ราคาที่เสนอมีการขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้
        ๕.๔ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔  จะพิจารณาพัสดุเรียงตามลำดับที่ผู้เสนอราคาเสนอตามข้อ ๔.๔ โดยพิจารณาพัสดุลำดับแรกก่อน หากพัสดุนั้นถูกต้องตามคุณลักษณะเฉพาะของ กปภ.ก็จะรับไว้ในสัญญา และถ้าพัสดุลำดับแรกไม่ถูกต้อง จะพิจารณาพัสดุที่เสนอลำดับถัดไปตามลำดับพัสดุที่ผู้เสนอราคาเสนอทั้ง ๓ ยี่ห้อ ถ้าไม่มียี่ห้อหนึ่งยี่ห้อใดถูกต้อง ถือว่าผู้เสนอราคาเสนอรายการพัสดุนั้นไม่ถูกต้อง จะไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
                    ๕.๕ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ    การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔  มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอื่นใด              ที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ มีสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐาน            ดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
        ๕.๖ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของ กปภ. เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ เป็นเด็ดขาดผู้เสนอราคาจะ              เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง กปภ. จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  เป็นต้น
                    ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดง  หลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็น    ที่รับฟังได้ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ มีสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
                          ๕.๗ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๗ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ ๔.๗ และ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
              ในกรณีนี้หากคณะกรรมการ กปภ.พิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่        ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ กปภ.อย่างยิ่ง คณะกรรมการ กปภ. มีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
                                           

              ๗/6.การทำสัญญา...                                  - ๗ -

              ๖. การทำสัญญาจ้าง
                    ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ ภายใน  ๗  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕  ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ให้ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้        หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
                    ๖.๑ เงินสด
                  ๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้ การประปาส่วนภูมิภาค โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ (สำหรับเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายต่างท้องที่ หากจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่นใดเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินตามเช็คนั้น ผู้ขอใช้เช็คจะต้องเป็นผู้ชำระเองทั้งสิ้น)
                      ๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ๑.๔ (๑)
                      ๖.๔ หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)                                                           
                      ๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตร กปภ.
                  หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว (กรณีประกันเป็นเงินสด โดยให้ผู้เสนอราคาหรือคู่สัญญามารับเงินคืนภายในกำหนด หากไม่มารับคืนภายในกำหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์จำนวนเงินจำนวนนั้น และการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ โอนเข้าเป็นรายได้ กปภ.เมื่อพ้นกำหนดดังกล่าว)
              ๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
                   กรณีจ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินตามการแบ่งงวดงานใช้ข้อ ๗.๑
                   กรณีจ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินแบบแบ่งจ่ายตามผลงานใช้ข้อ ๗.๒
                          ข้อ ๗.๑ กรณีจ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินตามการแบ่งงวดงาน
                                การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ จะจ่ายเงินค่าจ้างโดยแบ่งออกเป็น 1 งวด  ดังรายละเอียด ปรากฏในการแบ่งงวดงานและการจ่ายเงินแนบท้ายประกาศนี้
                  ข้อ ๗.๒ กรณีจ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินแบบแบ่งจ่ายตามผลงาน
                                ข้อ ๗.๒.๑ เป็นการจ้างแบบราคาเหมารวม โดยแบ่งงวดการจ่ายเงินทุก ๆ ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน และเบิกจ่ายตามผลงานที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการไปแล้วตามแบบรูปและรายการประกอบแบบการจ่ายเงินนี้จะจ่ายเงินให้ไม่เกินจำนวนเงินแต่ละหมวดงานของบัญชีแสดงปริมาณและราคาค่าก่อสร้าง ซึ่งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงกันที่กำหนดปริมาณและราคาให้เหมาะสมสอดคล้องกับแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ โดยยึดถือบัญชีราคากลางของผู้ว่าจ้างเป็นฐานในการปรับบัญชีปริมาณและราคาค่าก่อสร้างดังกล่าวหากมีข้อขัดแย้งในการปรับปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้างดังกล่าว ผู้รับจ้างตกลงที่จะถือปฏิบัติตามความเห็นของผู้ว่าจ้างและให้ถือเป็นที่สิ้นสุด และเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาทุกประการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ดำเนินการตรวจรับมอบงานงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว ผู้ว่าจ้างก็จะจ่ายเงินที่เหลือทั้งหมดตามสัญญา                 


                                                              8/ข้อ ๗.2.2...  - 8 -

                                ข้อ ๗.๒.๒ การจ่ายเงินแต่ละงวด จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างเสนอขอเบิก ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องเสนอขอส่งงานและเบิกเงินต่อผู้ว่าจ้าง โดยส่งปริมาณงานและราคาที่ได้ก่อสร้างจริงให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบความ  ถูกต้อง และผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวน ร้อยละ ๑๐ ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้น เพื่อเป็นประกันผลงานในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า ๖ เดือน ผู้รับจ้างมีสิทธิจะขอคืนเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้าง จะต้องวางหนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุมาวางไว้ต่อการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔  เพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้ ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย
                                ข้อ ๗.๒.๓ ในกรณีที่มีงานวางท่อ ถ้าผู้รับจ้างประสงค์จะทำการส่งมอบท่อประปา
  ผู้รับจ้างจะต้องนำท่อไปกองไว้ ณ สถานที่ก่อสร้างเพื่อขอรับเงินงวดนั้น ในการนี้ผู้รับจ้างจะต้องนำหนังสือ        ค้ำประกันของธนาคารในวงเงินเท่ากับจำนวนเงินที่ขอเบิกไปให้การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔  ยึดถือไว้เพื่อเป็นหลักประกันในกรณีที่ท่อสูญหายหรือชำรุด การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ จะคืนหนังสือค้ำประกันดังกล่าวต่อเมื่อ ผู้รับจ้างได้นำท่อส่งมอบนั้นไปทำการวางเสร็จเรียบร้อยแล้ว (ท่อที่นำไปกอง ณ สถานที่ก่อสร้าง ถ้าเกิดความชำรุดหรือสูญหายการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔  จะไม่รับผิดชอบในความชำรุดหรือสูญหายนั้น)
        ข้อ ๗.๒.๔ การที่จะส่งผลงานวางท่อประปา ผู้รับจ้างจะต้องทำการวางท่อ ทดสอบแรงดัน,กลบดินหลังท่อ และจะต้องทำการติดตั้งอุปกรณ์ในเส้นท่อ อาทิ ประตูน้ำ,สามทาง,โค้ง,ท่อสั้น,หน้าจาน,  หัวดับเพลิง, Air Valve, Blow Off (ถ้ามี) แล้วเสร็จในช่วงนั้น ๆ งานวางท่อนี้จะต้องทำการวางท่ออย่างต่อเนื่องใน
  กรณีจะทำการวางท่อในงวดต่อไปและจะอนุญาตให้ผู้รับจ้างเปิดงานวางท่อได้ไม่เกิน ๓ จุดแต่ถ้าผู้รับจ้างมีความประสงค์จะเปิดงานวางท่อเกินไปกว่าที่กำหนด ก็ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงานทั้งนี้จะต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อประชาชน
                                ข้อ ๗.๒.๕ ในกรณีที่มีงานจัดหาและติดตั้งเครื่องยนต์ เครื่องสูบน้ำ หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ถ้าผู้รับจ้างประสงค์จะทำการส่งมอบของก่อนการติดตั้ง ให้ผู้รับจ้างจัดหาสถานที่กองเครื่อง ฯ ให้เหมาะสม อาทิเช่น ในโรงเรือนที่มีหลังคาคลุม หรือใช้ผ้าพลาสติกคลุมให้มิดชิด หากจะวางเครื่อง ฯ บนดินจะต้องทำยกพื้นให้สูงขึ้นด้วย ปลายเปิดของเครื่อง ฯ ที่จะต้องเชื่อมกับท่อทางดูด-ทางส่งและอื่น ๆ จะต้องปิดให้มิดชิด และเมื่อตัวแทนของผู้ว่าจ้างตรวจสอบ ยี่ห้อ รุ่น และอุปกรณ์ประจำเครื่องครบชุดตรงตามสัญญาแล้วจึงเบิกเงินค่าเครื่อง ฯ จำนวนร้อยละ ๗๐ ของราคาเครื่อง ฯ ตามสัญญาได้ เครื่อง ฯ ที่กองไว้นี้ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบทั้งหมดจนกว่าจะได้ติดตั้งทดสอบให้เกิดความถูกต้องครบถ้วนก่อนการส่งมอบในงวดสุดท้ายอีกครั้งหนึ่ง จึงถือว่าสมบูรณ์ หากมีความผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องยินยอมจัดชุดใหม่ให้ด้วย
                          ข้อ ๗.๒.๖ ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนการทำงานให้ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔
  พิจารณาเห็นชอบและให้ถือว่าแผนการทำงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างที่ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติ
              ๘. อัตราค่าปรับ
                    ค่าปรับตามสัญญาจ้าง ข้อ ๑๕ จะกำหนดในอัตราร้อยละ ๐.25 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน


  9/ข้อ 9....  - 9 -

                        ๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
                    ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔  ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  ๗  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง
                            10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
                        10.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจาก งบประมาณประจำปี 2561 (เงินอุดหนุน100%) และเงินช่วยเหลือจาก  -
                    การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ ได้รับอนุมัติทางด้านการเงินเรียบร้อยแล้ว
        10.๒ เมื่อการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔  ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้
                        (๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
                                (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมพาณิชย์นาวี
                      10.๓ ผู้เสนอราคา ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔  ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลง  ภายในเวลาที่ทาง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔  กำหนด ดังระบุในข้อ ๖ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
                              10.๔ สัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมิได้ เว้นแต่การแก้ไขนั้นจะเป็นความจำเป็นโดยไม่ทำให้ การประปาส่วนภูมิภาค เสียประโยชน์ หรือเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์ของการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งต้องพิสูจน์ให้เห็นและมีหลักฐานถูกต้องที่เชื่อถือได้
        10.๕ ในกรณีที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต  ๔ มีความจำเป็นไม่สามารถลงนามในสัญญาภายในกำหนดเดิมได้และเลื่อนไป ไม่ถือว่าการเลื่อนเวลาลงนามในสัญญาเป็นข้อผิดเงื่อนไขตามประกาศนี้ และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ แต่หากผู้เสนอราคาได้ ไม่ไปทำสัญญาภายในเวลาที่ขอเลื่อนไปนี้และผู้เสนอราคาได้ถือเอาเหตุดังกล่าวเป็นข้ออ้างในการขอต่ออายุสัญญาออกไปมิได้ ไม่ว่าเหตุใด ๆ

  10/10.6 การประปา...  - 10 -

        10.๖ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ สงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติม เงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาตามที่เห็นสมควร ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด หรือคณะกรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค
                            11. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
                    การปรับราคาค่างานก่อสร้าง ตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่  ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการดังต่อไปนี้
              โดยปรับค่า เค ของราคาค่าก่อสร้างตามสัญญา
  หมายเหตุ
                    ๑)      รายละเอียดการปรับค่า เค ให้ดู ผนวก ข ข้อ ๓.7
                                        ๒) การปรับค่า เค ที่กำหนด หากผู้ว่าจ้างหรือสำนักงบประมาณเห็นเป็นอื่นในภายหลังผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนได้ โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิ์ร้องเรียน หรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ
              สูตรการปรับราคา (สูตรค่าเค) จะต้องคงที่ ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทาง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔  ที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕
              12. มาตรฐานฝีมือช่าง
                    เมื่อการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔  ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานผีมือช่างจาก พัฒนาฝีมือแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช.ปวส.และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันจากการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้
                              12.1    ช่างไฟฟ้า
                    12.2    ช่างสี     
                    12.3    ช่างปูน                         
                    12.4    ช่างไม้             
                    12.5    ช่างเครื่องกล
                          13. ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด                                                                    การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔


                                                                วันที่  11  สิงหาคม  พ.ศ.2560

              กำหนดดูสถานที่ วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม และ กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่                 เวลา         น. เป็นต้นไป

              การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อแบบและรายการที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง และ/หรือ จะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดย จะถือว่า ผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิด และ/หรือ จะยกเป็นข้อต่อสู้กับ ในภายหลังไม่ได้

              กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ระหว่าง เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. ได้ที่ งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ และ กำหนดเปิดซองใบสอบราคา ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,070.00 บาท   ค่าเอกสาร 1,000.00 บาท ภาษี 70.00 บาท ได้ที่ งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เลขที่ 31/15 ม.3 ถ.สุราษฎร์-พุนพิน ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 ระหว่าง วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ จะติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 08.30 น. ถึง 14.30 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 14.30 น.

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 โทร 0-7720-0517, 0-7720-0407 ในวันและเวลาราชการ


  ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2560