ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เลขที่ กปภ.ข.4-47/2560
เรื่อง สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่ ซอยรุ่งเรือง ม.2 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 มีความประสงค์จะสอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่ ซอยรุ่งเรือง ม.2 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  1.ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย (ไม่บังคับว่าต้อง ขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับจ้างงาน กปภ.)
  2.มีอาชีพรับจ้างเหมางานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว           
  3.ต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
  4.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างในครั้งนี้
  5.ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกับงานที่สอบราคาในวงเงินไม่น้อยกว่า      จำนวนเงิน 670,800.- บาท และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่ กปภ.เชื่อถือ
  6.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
  7.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Government Procurement :e – GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  8.คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
              กำหนดดูสถานที่ วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ กปภ.สาขาระนอง และ กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่                 เวลา         น. เป็นต้นไป

              การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อแบบและรายการที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง และ/หรือ จะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดย จะถือว่า ผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิด และ/หรือ จะยกเป็นข้อต่อสู้กับ ในภายหลังไม่ได้

              กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ระหว่าง เวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ได้ที่ งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 และ กำหนดเปิดซองใบสอบราคา ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 5,350.00 บาท   ค่าเอกสาร 5,000.00 บาท ภาษี 350.00 บาท ได้ที่ งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เลขที่ 31/15 ม.3 ถ.สุราษฎร์-พุนพิน ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 ระหว่าง วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ จะติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 14.30 น.

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 โทร 0-7720-0517, 0-7720-0407 ในวันและเวลาราชการ


  ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2560