ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) เลขที่ ปพย.43/60
เรื่อง สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อและย้ายผู้ใช้น้ำเข้าท่อจำหน่ายน้ำเมืองพัทยา บริเวณซอยนาเกลือ 18 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.70/60
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) มีความประสงค์จะสอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อและย้ายผู้ใช้น้ำเข้าท่อจำหน่ายน้ำเมืองพัทยา บริเวณซอยนาเกลือ 18 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.70/60
ตามรายการดังนี้.-
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อและย้ายผู้ใช้น้ำเข้าท่อจำหน่ายน้ำเมืองพัทยา บริเวณซอยนาเกลือ 18 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.70/60 ราคากลางของงานฯ ในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,160,000.-บาท (เงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลตามกฏหมาย ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย (ไม่บังคับว่าจดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างงาน การประปาส่วนภูมิภาค)
  2. มีอาชีพรับจ้างเหมางานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
  3. ต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและแจ้งเวียนชื่อแล้ว
  4. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
  6.ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชี การรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554
  7 ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กส์ทรอนิคส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


              กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ระหว่าง เวลา 08.30 น. ถึง 11.30 น. ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) และ กำหนดเปิดซองใบสอบราคา ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 5,350.00 บาท   ค่าเอกสาร 5,000.00 บาท ภาษี 350.00 บาท ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) เลขที่ 26/1 หมู่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระหว่าง วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ จะติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 08.30 น. ถึง 14.30 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 14.30 น.

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0-3822-2461-4 ต่อ 116 ในวันและเวลาราชการ


  ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2560