ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 เลขที่ กปภ.ข.6/118/2560
เรื่อง สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) งานซ่อมแซมบำรุงรักษาชุดประตูน้ำไฟฟ้า กปภ.สาขาจัตุรัส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 มีความประสงค์จะสอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) งานซ่อมแซมบำรุงรักษาชุดประตูน้ำไฟฟ้า กปภ.สาขาจัตุรัส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
ตามรายการดังนี้.-
กำหนดราคากลางภายในวงเงิน  รวมเป็นเงิน 294,250.- บาท (เงินสองแสนเก้าหมื่นสี่พันสองร้อย  ห้าสิบบาทถ้วน) ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว     

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
              1.  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
            2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือผู้รับจ้าง
  ที่กปภ. บอกเลิกสัญญา 
            3.  ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
              4.  เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้  ชั้นที่        -
              5.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคเขต  6   
  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
              6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
              7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
  อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
  ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
              8. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
  สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

              กำหนดดูสถานที่ วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึงเวลา 14.00 น. ณ กปภ.สาขาจัตุรัส และ กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่                 เวลา         น. เป็นต้นไป

              การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อแบบและรายการที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง และ/หรือ จะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดย จะถือว่า ผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิด และ/หรือ จะยกเป็นข้อต่อสู้กับ ในภายหลังไม่ได้

              กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ระหว่าง เวลา 08.30 น. ถึง 15.00 น. ได้ที่ บริเวณหน้าห้องประชุมใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 และ กำหนดเปิดซองใบสอบราคา ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าห้องประชุมใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ บาท   ค่าเอกสาร บาท ภาษี บาท ได้ที่ งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ถนนหลังศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ระหว่าง วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ จะติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 08.30 น. ถึง 14.30 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 08.30 น. - 14.30 น.

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-4323-7174 ในวันและเวลาราชการ


  ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2560