ตรา กปภ.

ประกาศ กปภ.สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) เลขที่ 15/2560
เรื่อง สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) งานจ้างเหมาปรับปรุงประตูน้ำและสายไฟเข้าหัวขับประตูน้ำไฟฟ้า โรงกรองน้ำ1,000 ลบ.ม. สถานีผลิตน้ำบางพระ 1 กปภ.สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                กปภ.สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) มีความประสงค์จะสอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) งานจ้างเหมาปรับปรุงประตูน้ำและสายไฟเข้าหัวขับประตูน้ำไฟฟ้า โรงกรองน้ำ1,000 ลบ.ม. สถานีผลิตน้ำบางพระ 1 กปภ.สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  1. จะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ(จ้าง) ดังกล่าว
  2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา
  3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ กปภ.สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อ(จ้าง)ครั้งนี้

            กำหนดยื่นซองสอบราคา 15/2560ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ระหว่าง เวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี และ กำหนดเปิดซองใบสอบราคา ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี
           
            ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 3,210.00 บาท   ค่าเอกสาร 3,000.00 บาท ภาษี 210.00 บาท ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี ระหว่าง วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ จะติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 14.30 น.

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี ในวันและเวลาราชการ


ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2560