ตรา กปภ.

ประกาศ กปภ.สาขากุฉินารายณ์ เลขที่ กปภ.กฉ./ 3 / 2560
เรื่อง ขายทอดตลาด พัสดุที่ชำรุด/เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 2 รายการ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                กปภ.สาขากุฉินารายณ์ มีความประสงค์จะขายทอดตลาด พัสดุที่ชำรุด/เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 2 รายการ
ตามรายการดังนี้.-
                                         
                                                                                                           
ลำดับที่      รายการ                                                      หน่วยนับ
1      มาตรวัดน้ำทองเหลืองทุกขนาด ทุกยี่ห้อ                              674 กก.
2      มาตรวัดน้ำพลาสติกทุกขนาด ทุกยี่ห้อ                                    1 กก.


                        ด้วยการประปาส่วนภูมิภาค สาขากุฉินารายณ์ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด/เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน  2 รายการ
  วิธีการขาย 
              ประมูลด้วยวาจาแบบเหมารวม  จำนวน 2 รายการ
              ราคาประมูลเริ่มต้นตามที่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุฉินารายณ์  กำหนด
  ๑.คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประมูล
        ๑.๑ นิติบุคคล
        ๑.๒ บุคคลทั่วไป
        1.3 พนักงานการประปาส่วนภูมิภาค
        ๑.4 ผู้เข้าร่วมประมูลตาม ข้อ ๑.๑ และ ๑.๒ ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

              และ กำหนดขายทอดตลาด ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ กปภ.สาขากุฉินารายณ์
             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารขายทอดตลาด ในราคาชุดละ 0.00 บาท   ค่าเอกสาร 0.00 บาท ภาษี 0.00 บาท ได้ที่ กปภ.สาขากุฉินารายณ์ ระหว่าง วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 14.30 น.

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 043-851323 ในวันและเวลาราชการ


  ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2560