ตรา กปภ.

ประกาศ กปภ.สาขาระยอง เลขที่ 7/2560
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง) งานติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท มหานคร ควอลิตี้ แอสเสท จำกัด บริเวณโครงการเดอะเดคโค่ ๓ ถนนหนองน้ำเย็น ซอย 4 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                กปภ.สาขาระยอง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง) งานติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท มหานคร ควอลิตี้ แอสเสท จำกัด บริเวณโครงการเดอะเดคโค่ ๓ ถนนหนองน้ำเย็น ซอย 4 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
                404,000.00 บาท (เงิน เงินสี่แสนสี่พันบาทถ้วน )

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  ๑.ผู้เสนอราคาต้องมีอาชีพรับจ้างเหมางานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
                          ๒.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและแจ้งเวียนชื่อแล้ว
                          ๓.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
                          ๔.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค ณ วันประกาศ
  สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
                          ๕.ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ
  รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔
                          ๖.ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กส์ทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางทาง
  เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
              กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ระหว่าง เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ห้องพัสดุ ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง และ กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 กปภ.สาขาระยอง
             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,070.00 บาท   ค่าแบบ 1,000.00 บาท ภาษี 70.00 บาท ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง ระหว่าง วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน สำหรับวันสุดท้าย จะติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 14.30 น. ผู้ซื้อแบบ หรือเอกสารประกวดราคาเมื่อชำระเงินแล้ว จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานอำนวยการ ในวันและเวลาปฏิบัติงาน


  ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2560