ตรา กปภ.

ประกาศ กปภ.สาขาระยอง เลขที่ 9/2560
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง) งานติดตั้งวางท่อประปาให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพแก๊ส ๘๔ บริเวณโครงการ โอ พี แลนด์(มาบข่าบ้านเพ) ถนนแหลมประดู่ ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                กปภ.สาขาระยอง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง) งานติดตั้งวางท่อประปาให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพแก๊ส ๘๔ บริเวณโครงการ โอ พี แลนด์(มาบข่าบ้านเพ) ถนนแหลมประดู่ ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
                814,583.00 บาท (เงินเงินแปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  ๑.ผู้เสนอราคาต้องมีอาชีพรับจ้างเหมางานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
                          ๒.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและแจ้งเวียนชื่อแล้ว
                          ๓.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
                          ๔.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค ณ วันประกาศ
  สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
                          ๕.ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ
  รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔
                          ๖.ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กส์ทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางทาง
  เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
              กำหนดดูสถานที่ วันที่ 28 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. ณ โครงการ โอ พี แลนด์(มาบข่าบ้านเพ) และ กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่                 เวลา         น. เป็นต้นไป

              การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อแบบและรายการที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง และ/หรือ จะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดย จะถือว่า ผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิด และ/หรือ จะยกเป็นข้อต่อสู้กับ ในภายหลังไม่ได้

              กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ระหว่าง เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ห้องพัสดุ ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง และ กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 กปภ.สาขาระยอง
             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 3,210.00 บาท   ค่าแบบ 3,000.00 บาท ภาษี 210.00 บาท ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง ระหว่าง วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน สำหรับวันสุดท้าย จะติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 14.30 น. ผู้ซื้อแบบ หรือเอกสารประกวดราคาเมื่อชำระเงินแล้ว จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานอำนวยการ ในวันและเวลาปฏิบัติงาน


  ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2560