ตรา กปภ.

ประกาศ กปภ.สาขาสงขลา เลขที่ 12/2560
เรื่อง สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) งานจ้างเหมาจ้างเหมาสูบจ่ายน้ำสถานีจ่ายน้ำโคกสูง สถานีจ่ายน้ำท่านางหอม และ สถานีจ่ายน้ำ สำนักงาน กปภ.สาขาสงขลาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                กปภ.สาขาสงขลา มีความประสงค์จะสอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) งานจ้างเหมาจ้างเหมาสูบจ่ายน้ำสถานีจ่ายน้ำโคกสูง สถานีจ่ายน้ำท่านางหอม และ สถานีจ่ายน้ำ สำนักงาน กปภ.สาขาสงขลาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ตามรายการดังนี้.-
ราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้  1,328,940.- บาท ( เงินหนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน )

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  1. จะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ(จ้าง) ดังกล่าว
  2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา
  3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ กปภ.สาขาสงขลา ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อ(จ้าง)ครั้งนี้
5.ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ไม่บังคับว่าต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับจ้างงาน กปภ.
6.หากผู้มีอำนาจไม่สามารถมารับเอกสารเองได้ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ
7.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
8.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์             
( E- Government proucrement :e-Gp ) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เวปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐ
      9.คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารเว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้
            กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2560 ระหว่าง เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. ได้ที่ กปภ.สาขาสงขลา และ กำหนดเปิดซองใบสอบราคา ในวันที่ 13 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ กปภ.สาขาสงขลา
           
            ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 321.00 บาท   ค่าเอกสาร 300.00 บาท ภาษี 21.00 บาท ได้ที่ งานอำนวยการ กปภ.สาขาสงขลา ระหว่าง วันที่ 28 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 8 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ จะติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 09.00-15.30 น.

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.074-550693 ในวันและเวลาราชการ


ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2560