PWA's Webboard


ราคากลางวัสดุอุปกรณ์ประปา
ด้วยอบต.อุ่มเม้า จะดำเนินการประมาณการค่าใช้จ่ายประปาหมู่บ้าน(ถอดราคากลางปัจจุบัน) 4แห่ง เบบบาดาลกลาง 2 แห่ง บาดาลใหญ่ 1 แห่งและผิวดินใหญ่ 1 แห่ง จำเป็นต้องกำหนดราคาวัสดุอุปกรณ์ประปาเพื่อคำนวณราคานำไปตั้งเป็นราคากลางจัดซื้อจัดจ้างต่อไปนั้น
เนื่องจากปัจจุบันภาวะน้ำมัน สูงขึ้น ทำให้ราคาวัสดุอุปกรณืประปา สูงขึ้นด้วย ราคาวัสดุที่กรมฯกำหนดให้ใช้ตั้งแต่ปี 2547 นั้น ไม่เป็นปัจจุบัน ยังผลให้การดำเนินการจัดจ้างหาผู้ประกอบการ เป็นไปค่อนข้างยาก เนื่องจากราคาก่อสร้างถูกไป จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทางอบต.อุ่มเม้าจะต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสืบ สอบถามราคาวัสดุก่อสร้างในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อประกอบการตั้งราคากลางใหม่
ทางอบต.หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้ข้อมูลวัสดุก่อสร้างงานระบบประปาหมู่บ้าน จากทางหน่วยงานท่าน และขอขอบคุณมา ณ ทีนี้ด้วย

จาก หัวหน้าส่วนโยธา อบต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170 โทร. สำนักงาน 043-569561 ต่อ 13 ** หากมีข้อมูลช่วยจัดส่งมาทางเมลหรือที่อยู่ข้างต้นนี้ด้วยนะครับ หรือจะโทรให้เข้าไปเอาก็สะดวกไปเอาได้นะครับ ขอบคุณครับ
โดย : หน.ส่วนฯอบต. [15/10/2550 - 15:20:28]

ความคิดเห็นที่ 1
ติดต่อไปที่ สำนักงานประปาร้อยเอ็ด หัวหน้างานบริการจะสะดวกกว่านะครับ
โดย : xxx ยิ้ม D1s9bgvWx26 [28/11/2550 - 19:56:59]

ความคิดเห็นที่ 2
35 ม.3 ต.ไค้น่น อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธ์
โดย : บุญชัย ศรีชมภู [23/06/2553 - 16:21:11]

Copyright © by Provincial Waterworks Authority