PWA's Webboard


เว็บบอร์ด->การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น->เรื่องทั่วไป


ลบ
เห็นเค้าประท้วงตำรวจขอนแก่นกันแระ,, พวกเาประท้วงการทำงานของประปาขอนแก่น บ้างเถอะ
เบื่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ประปา ปล่อยให้ประชาชน ไม่มีน้ำใช้ เกินกว่า 1 สัปดาห์
โดย : คนน้ำไม่ไหล [16/12/2555 - 19:14:11]

ลบ
ความคิดเห็นที่ 1
เรื่อง ชี้แจงข้อร้องเรียน (เบื้องต้น)
เรียน ผู้ร้องเรียน
ตามที่ท่านได้ร้องเรียนผ่าน webboard ของ การประปาส่วนภูมิภาค กรณีได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากน้ำไม่ไหล นั้น/ บัดนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่นได้รับเรื่องร้องเรียนของท่านแล้ว จักได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและสภาพปัญหาที่เป็นอยู่ รวมทั้งพิจารณาดำเนินการ/ปรับปรุง/ แก้ไข เกี่ยวกับกรณีดังกล่าวข้างต้นเป็นการด่วน ผลเป็นประการใด จักได้แจ้งให้ท่านทราบเป็นลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบพร้อมนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

งานลูกค้าสัมพันธ์
โดย : งานลูกค้าสัมพันธ์ ยิ้ม NiKrzDIkSw [17/12/2555 - 09:36:11]

ลบ
ความคิดเห็นที่ 2
เรียน ผู้ร้องเรียน
รบกวนขอที่อยู่ที่ได้รับความเดือดร้อนและ เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้เพื่อทำการตรวจสอบด้วยค่ะ ที่ 5521011@pwa.co.th ขอบคุณมากๆค่ะ


โดย : งานลูกค้าสัมพันธ์ ยิ้ม NiKrzDIkSw [17/12/2555 - 12:08:38]

ลบ
ความคิดเห็นที่ 3
เรื่อง ชี้แจงข้อร้องเรียน(เพิ่มเติม)

ตามที่ท่านได้ร้องเรียนผ่าน Webboard ของ การประปาส่วนภูมิภาคกรณีได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากน้ำประปาไม่ไหลนั้น/การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและสภาพปัญหาที่เป็นอยู่เกี่ยวกับกรณีดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว ขอเรียนชี้แจงให้ทราบว่า ณ ช่วงเวลาดังกล่าว ปริมาณน้ำดิบเข้าระบบกรองน้ำและผลิตน้ำประปาไม่เพียงพอ
อนึ่งสาเหตุเกิดจาก ณ ปัจจุบันลำน้ำพองได้ลดระดับลงสาเหตุเกิดจากก่อนหน้านี้ได้เกิดฝนทิ้งช่วงทำให้การระบายน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ลงสู่น้ำพองน้อยลง และน้ำอีกส่วนหนึ่งจะต้องช่วยภาคเกษตรกรรมด้วย จากสาเหตุดังกล่าวทำให้โรงสูบน้ำแรงต่ำหนองหิน จากเดิมที่เคยสูบน้ำดิบได้ ประมาณ4,500 ลบ.ม/ชม. แต่ ณ ปัจจุบันสูบน้ำดิบได้เพียงประมาณ 3,500-3,700 ลบ.ม/ชม. จึงส่งผลกระทบให้น้ำดิบที่มาผลิตน้ำประปาไม่เพียงพอ เกิดผลกระทบกับปริมาณน้ำจ่ายให้ประชาชนลดปริมาณลง ซึ่งจะเกิดผลกระทบกับผู้ใช้น้ำในบางพื้นที่น้ำประปาจะไหลอ่อน หรือไม่ไหลเป็นบางเวลา ทางการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่นไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด โดยมีแนวทางแก้ไขและประสานงานไปยังกปภ.เขต 6 ที่มีหน้าที่กำกับและดูแล ดังนี้ เร่งงานก่อสร้างขุดสระพักน้ำดิบให้สามารถเก็บน้ำเพื่อสำรองในการผลิตยามฉุกเฉินได้โดยเร็ว, เร่งรัดหาแนวทางแก้ไขดำเนินการโรงสูบน้ำแรงต่ำหนองหิน(ใหม่)ให้สามารถสูบน้ำได้, ขอจัดสรรงบประมาณวางท่อน้ำดิบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 400 มม. ชั่วคราวโดยรับน้ำจากคลองชลประทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนกับสถานการณ์ในครั้งนี้, เร่งรัดขุดลอกทรายหน้ารางรับน้ำโรงสูบแรงต่ำหนองหิน(เก่า)เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำที่ไหลเข้าราง , ติดต่อประสานงานกับกรมชลประทานเพื่อเพิ่มระดับน้ำ และ
อีก 1 สาเหตุเกิดจากงานผลิตได้ทำการล้างถังตกตะกอนโรงกรองน้ำที่ 3(ขนาดกำลังผลิต 2,000 ลบ.ม/ชม)อย่างเร่งด่วน ทำให้ส่งผลกระทบให้บางพื้นที่น้ำประปาไหลเบาหรือไม่ไหลโดยเฉพาะพื้นที่สูง ซึ่งคาดว่าน้ำจะไหลเป็นปกติโดยเร็ว
*** เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการจ่ายน้ำ ตลอดจน เพิ่มประสิทธิภาพของระบบท่อส่งน้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น จึงได้ดำเนินการก่อสร้างสถานีผลิตและสูบจ่ายน้ำแห่งใหม่ขึ้น 2,000 ลบ.ม./ชม. ณ พื้นที่บ้านหนองบัวดีหมี พร้อมระบบวางท่อเพิ่มเติม ทั้งนี้คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ และสามารถผลิตจ่ายน้ำประปาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประมาณเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556
* โครงการก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน้ำย่อย ตำบลบ้านเป็ด ถนนมะลิวัลย์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น(ต่อเนื่องโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปาขอนแก่น ระยะที่ 3 ) เพื่อเป็นการสร้างศักยภาพในการจ่ายน้ำ ตลอดจนเป็นการแก้ไขปัญหาข้างต้น การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น จึงได้ทำการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำย่อยบ้านเป็ดขึ้นโดยได้ทำการก่อสร้าง ถังน้ำใส หอถังสูง เพื่อรับน้ำประปาที่สูบส่งจากสถานีผลิตจ่ายน้ำท่าพระ (กำลังก่อสร้าง) ผ่านท่อส่งน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 300 มิลลิเมตร และจ่ายน้ำให้แก่พื้นที่บ้านเป็ด บ้านทุ่ม และบริเวณข้างเคียงโดยรอบทั้งนี้หากการก่อสร้างแล้วเสร็จ และสามารถผลิตจ่ายน้ำประปาให้แก่ชุมชนบริเวณปลายท่อ, ชุมชนที่ตั้งอยู่ บนพื้นที่สูง(บ้านเป็ด, บ้านทุ่ม, บ้าน
โคกฟันโปง, ชุมชนสนามบินฯลฯ) ตลอดจนพื้นที่ข้างเคียง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 )ทั้งนี้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) ได้ดำเนินการแก้ไขเป็นที่เร่งด่วนอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้แล้วเสร็จและสามารถสูบจ่ายน้ำได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเป็นข้อมูล พร้อมนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดย : งานลูกค้าสัมพันธ์ ยิ้ม NiKrzDIkSw [14/01/2556 - 12:29:07]

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
ชื่อ :
Email :
รายละเอียด

สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
สีพื้น

จัดหน้าจอ

ใส่ข้อมูลที่เห็น
: เปลี่ยนรหัสภาพ ฟังเป็นเสียง (สำหรับคนมองเห็นไม่ชัด หรือไม่เห็น)
สั่งพิมพ์
ถ้าต้องการ upload รูปประกอบต้อง Login เข้ามาเท่านั้น
และ upload ได้เฉพาะ jpg bmp gif และไม่เกิน 1024 Kb[กลับไป webboard]