PWA's Webboard


เว็บบอร์ด->การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงราย->สอบถามข้อมูล


ลบ
ขอทราบการคิดราตานำ้ประปา
ราคานำ้ประปา ใบแจ้งค่าน้ำ 0 หน่วย 192 บาท เป็นต่าอะไรครับ
โดย : นายสมจิต สมอ [24/03/2556 - 21:49:23]

ลบ
ความคิดเห็นที่ 1
ตามที่ท่านได้แจ้งเรื่อง การคิดค่าน้ำประปา นั้น

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙ ขอให้ท่านแจ้งที่อยู่อย่างละเอียดพร้อมกับหมายเลขโทรศัพท์ของท่านเพื่อที่จะได้ตรวจสอบค่าน้ำประปา และจะได้แจ้งค่าน้ำประปาให้ท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
โดย : งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.๙ ยิ้ม cRbK4efAA8c [25/03/2556 - 08:53:36]

ลบ
ความคิดเห็นที่ 2
192.60 บาท เป็นอัตราค่าน้ำขั้นต่ำ ของลูกค้าประเภท 2 ธุรกิจขนาดเล็กครับ ใช้น้ำได้ไม่เกิน 9,000 ลิตร ค่าน้ำขั้นต่ำ 150 บาท + ค่าบริการทั่วไป 30 บาท + Vat 7% ครับ
โดย : ญาติ_หนานโญ ยิ้ม FgpsrMB4zoY [25/03/2556 - 09:29:15]

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
ชื่อ :
Email :
รายละเอียด

สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
สีพื้น

จัดหน้าจอ

ใส่ข้อมูลที่เห็น
: เปลี่ยนรหัสภาพ ฟังเป็นเสียง (สำหรับคนมองเห็นไม่ชัด หรือไม่เห็น)
สั่งพิมพ์
ถ้าต้องการ upload รูปประกอบต้อง Login เข้ามาเท่านั้น
และ upload ได้เฉพาะ jpg bmp gif และไม่เกิน 1024 Kb[กลับไป webboard]