คณะกรรมการ กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

คณะกรรมการ กปภ.

คณะกรรมการ กปภ. Board of Directors


รูปประธานกรรมการ
นายธนาคม จงจิระ
ประธานกรรมการ


กรรมการ

รูปกรรมการคนที่ 1
นายพรพจน์ เพ็ญพาส
กรรมการโดยตำแหน่ง
(โดยตำแหน่ง)
รูปกรรมการคนที่ 2
นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
กรรมการโดยตำแหน่ง
(โดยตำแหน่ง)
พลเอก พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์
กรรมการอื่น
รูปกรรมการคนที่ 5
พลเอก กู้เกียรติ ศรีนาคา
กรรมการอื่น
รูปกรรมการคนที่ 6
พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ
กรรมการอื่น
รูปกรรมการคนที่ 7
นายวิษณุ ตัณฑวิรุฬห์
กรรมการอื่น
รูปกรรมการคนที่ 9
นายธิบดี วัฒนกุล
กรรมการอื่น
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
รูปกรรมการคนที่ 8
รอการแต่งตั้ง
กรรมการอื่น
รูปกรรมการคนที่ 4
รอการแต่งตั้ง
กรรมการอื่น

กรรมการและเลขานุการ

รูปกรรมการและเลขานุการ
นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์
กรรมการและเลขานุการ
(โดยตำแหน่ง)เลื่อนขึ้นข้างบน