คณะกรรมการตรวจสอบของการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

คณะกรรมการตรวจสอบของการประปาส่วนภูมิภาค

คณะกรรมการตรวจสอบของการประปาส่วนภูมิภาค

คณะกรรมการตรวจสอบของการประปาส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย
 1. นายธิบดี วัฒนกุล ประธานกรรมการ
 2. อธิบดีกรมอนามัย กรรมการ
 3. นางมยุรศิริ พงษ์ธรานนท์ กรรมการ
 4. นายสมชัย สวัสดีผล กรรมการ
 5. ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ) เลขานุการ
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. จัดทำกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงาน โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กปภ. และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าว อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
 2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกำกับดูแลที่ดี และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
 3. สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ
 4. สอบทานการดำเนินงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับวิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
 5. สอบทานให้มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และพิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบ กปภ.
 6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาส เกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
 7. เสนอข้อแนะนำต่อคณะกรรมการ กปภ.ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนชั้น เลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานของผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ)
 8. ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (ที่มิใช่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) ต่อคณะกรรมการ กปภ.
 9. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ต่อคณะกรรมการ กปภ. อย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดในแต่ละไตรมาส ยกเว้นรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่สี่ ให้จัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลังเพื่อทราบภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชีการเงินของ กปภ.
 10. ประเมินผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. อย่างน้อยปีบัญชีการเงินละหนึ่งครั้ง รวมทั้งรายงานผลการประเมิน ปัญหา และอุปสรรค ตลอดจนแผนการปรับปรุงการดำเนินงาน ให้คณะกรรมการ กปภ.ทราบ
 11. เปิดเผยรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีของ กปภ.
 12. ดำเนินงานต่อเนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ.ชุดก่อน
 13. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หรือคณะกรรมการ กปภ.มอบหมาย
เลื่อนขึ้นข้างบน