คณะกรรมการตรวจสอบของการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

คณะกรรมการตรวจสอบของการประปาส่วนภูมิภาค

คณะกรรมการตรวจสอบของการประปาส่วนภูมิภาค

คณะกรรมการตรวจสอบของการประปาส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย
 1. นายธิบดี วัฒนกุล ประธานกรรมการ
 2. รอการแต่งตั้ง กรรมการ
 3. อธิบดีกรมอนามัย กรรมการ
 4. ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ) เลขานุการ
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. จัดทำกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงาน โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กปภ. และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าว อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
 2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกำกับดูแลที่ดี และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
 3. สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ
 4. สอบทานการดำเนินงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับวิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
 5. สอบทานให้มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และพิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบ กปภ.
 6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาส เกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
 7. เสนอข้อแนะนำต่อคณะกรรมการ กปภ.ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนชั้น เลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานของผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ)
 8. ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (ที่มิใช่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) ต่อคณะกรรมการ กปภ.
 9. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ต่อคณะกรรมการ กปภ. อย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดในแต่ละไตรมาส ยกเว้นรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่สี่ ให้จัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลังเพื่อทราบภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชีการเงินของ กปภ.
 10. ประเมินผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. อย่างน้อยปีบัญชีการเงินละหนึ่งครั้ง รวมทั้งรายงานผลการประเมิน ปัญหา และอุปสรรค ตลอดจนแผนการปรับปรุงการดำเนินงาน ให้คณะกรรมการ กปภ.ทราบ
 11. เปิดเผยรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีของ กปภ.
 12. ดำเนินงานต่อเนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ.ชุดก่อน
 13. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หรือคณะกรรมการ กปภ.มอบหมาย
เลื่อนขึ้นข้างบน