คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของการประปาส่วนภูมิภาค

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของการประปาส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย
 1. รอการแต่งตั้ง ประธานอนุกรรมการ
 2. พลโท พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ รองประธานอนุกรรมการ
 3. ผู้ว่าการ กปภ. อนุกรรมการ
 4. พันเอก เวชศักดิ์ ขันธอุบล อนุกรรมการ
 5. นายเอนก ศิริพานิชกร อนุกรรมการ
 6. นายสาววีรุทัย มณีนุชเนตร อนุกรรมการ
 7. นายคมสัน เหล่าศิลปเจริญ อนุกรรมการ
 8. นางอรวรรณ ผานิตกุลวัฒน์ อนุกรรมการ
 9. รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3) อนุกรรมการ
 10. ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) อนุกรรมการ
 11. ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์) อนุกรรมการและเลขานุการ
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ให้สอดคล้องกับ การดำเนินธุรกิจของ กปภ.
 2. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. ให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และแนวทางปฏิบัติสากล
 3. ติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ.อย่างต่อเนื่อง
 4. ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับและมีผลในทางปฏิบัติ
 5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ กปภ. ผู้บริหาร พนักงาน ชุมชน ลูกค้า และประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับกิจกรรมและแผนงาน/โครงการ CSR ของ กปภ.
 6. ติดตามผลการดำเนินงาน และรายงานต่อคณะกรรมการ กปภ.
 7. ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการ กปภ.มอบหมาย
เลื่อนขึ้นข้างบน