คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ.

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ.

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. ประกอบด้วย
 1. พลโท พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ ประธานอนุกรรมการ
 2. นางมยุรศิริ พงษ์ธรานนท์ รองประธานอนุกรรมการ
 3. ผู้ว่าการ กปภ. อนุกรรมการ
 4. นายเอนก ศิริพานิชกร อนุกรรมการ
 5. นายสาววีรุทัย มณีนุชเนตร อนุกรรมการ
 6. รศ. ดร. กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์ อนุกรรมการ
 7. รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3) อนุกรรมการ
 8. ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) อนุกรรมการ
 9. ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์) อนุกรรมการและเลขานุการ
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. กำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ.ให้มีความสอดคล้องกับบริบทองค์กร และสามารถตอบสนองต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆอย่างเท่าเทียม เพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนา กปภ.สู่ความยั่งยืน
 2. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. ให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและแนวทางปฏิบัติสากล
 3. นำเสนอแผนแม่บทระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจำปีด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ ให้คณะกรรมการ กปภ.พิจารณาให้ความเห็นชอบ
 4. ติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ของกปภ.อย่างต่อเนื่อง
 5. ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับและมีผลในทางปฏิบัติ
 6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของ กปภ. เกี่ยวกับกิจกรรมและแผนงาน/โครงการ CSR ของ กปภ
 7. ติดตามผลการดำเนินงานและรายงานต่อคณะกรรมการ กปภ.
 8. ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการ กปภ.มอบหมาย
เลื่อนขึ้นข้างบน