คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย

คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย

คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย ประกอบด้วย
 1. รอการแต่งตั้ง ประธานอนุกรรมการ
 2. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ รองประธานอนุกรรมการ
 3. พลโท พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ อนุกรรมการ
 4. ผู้ว่าการ กปภ. อนุกรรมการ
 5. พลโท พรเลิศ วรสีหะ อนุกรรมการ
 6. พลตำรวจตรี อภิรักษ์ หงษ์ทอง อนุกรรมการ
 7. พลตรี โกศล ชูใจ อนุกรรมการ
 8. พันเอก สมบัติ ธัญญะวัน อนุกรรมการ
 9. นายพงษ์เทพ ถิฐาพันธ์ อนุกรรมการ
 10. ผู้แทนกรมป่าไม้ อนุกรรมการ
 11. ผู้แทนกรมทางหลวง อนุกรรมการ
 12. ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท อนุกรรมการ
 13. ผู้แทนกรมเจ้าท่า อนุกรรมการ
 14. ผู้แทนกรมชลประทาน อนุกรรมการ
 15. ผู้แทนกรมธนารักษ์ อนุกรรมการ
 16. ผู้แทนกรมที่ดิน อนุกรรมการ
 17. ผู้แทนกรมส่งกำลังบำรุงทหารบก อนุกรรมการ
 18. ผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อนุกรรมการ
 19. รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) อนุกรรมการและเลขานุการ
 20. ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิชาการ) อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. ให้คำปรึกษา และให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานของ กปภ. ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
 2. ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายที่ กปภ. ได้รับมอบหมาย แสวงหาข้อเท็จจริงในประเด็นข้อร้องเรียน หรือข้อขัดแย้งระหว่าง กปภ. กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกที่คณะกรรมการ กปภ. มอบหมายให้ดำเนินการ แล้วรายงานให้คณะกรรมการ กปภ.พิจารณา
 3. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาข้อเท็จจริง และติดตามผลการดำเนินงานตามที่คณะอนุกรรมการฯ มอบหมาย
 4. รายงานผลการดำเนินงานให้ กปภ. ทราบทุกเดือน
 5. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ กปภ. มอบหมาย
เลื่อนขึ้นข้างบน