คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย

คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย

คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย ประกอบด้วย
 1. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ประธานอนุกรรมการ
 2. พลโท พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ รองประธานอนุกรรมการ
 3. ผู้ว่าการ กปภ. อนุกรรมการ
 4. พลโท พรเลิศ วรสีหะ อนุกรรมการ
 5. นายพงษ์เทพ ถิฐาพันธ์ อนุกรรมการ
 6. พลตำรวจตรี อภิรักษ์ หงษ์ทอง อนุกรรมการ
 7. ผู้แทนกรมป่าไม้ อนุกรรมการ
 8. ผู้แทนกรมทางหลวง อนุกรรมการ
 9. ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท อนุกรรมการ
 10. ผู้แทนกรมเจ้าท่า อนุกรรมการ
 11. ผู้แทนกรมชลประทาน อนุกรรมการ
 12. ผู้แทนกรมธนารักษ์ อนุกรรมการ
 13. ผู้แทนกรมที่ดิน อนุกรรมการ
 14. ผู้แทนกรมส่งกำลังบำรุงทหารบก อนุกรรมการ
 15. ผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อนุกรรมการ
 16. รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) อนุกรรมการและเลขานุการ
 17. ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิชาการ) อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. ให้คำปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานของ กปภ. ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
 2. ประสานงานและติดตามเร่งรัด เรื่องการขออนุญาตจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ การขอใช้ที่ดิน แหล่งน้ำ การก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ การก่อสร้างวางท่อประปา และอื่นๆ เพื่อให้การก่อสร้างระบบประปาสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้
 3. ให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการโครงการลงทุนของ กปภ.
 4. รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการ กปภ.ทราบทุกเดือน
 5. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ กปภ.มอบหมาย
เลื่อนขึ้นข้างบน