คณะกรรมการอิสระ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

คณะกรรมการอิสระ

คณะกรรมการอิสระ

คณะกรรมการอิสระ ประกอบด้วย
 1. อธิบดีกรมอนามัย ประธานกรรมการ
 2. พลโท พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ รองประธานกรรมการ
 3. รอการแต่งตั้ง กรรมการ
 4. นายธิบดี วัฒนกุล กรรมการ
 5. ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) เลขานุการ
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. กรรมการมีบทบาทในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของ กปภ.โดยรวม และมีความเป็นอิสระ ปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ หรือความคาดหวังผลประโยชน์ หรือความสัมพันธ์อื่นใดที่อาจมีอิทธิพลต่อความเป็นอิสระของตน
 2. ใช้ดุลพินิจที่เป็นอิสระของตนในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ โดยเสนอแนะและแสดงความคิดเห็น ในเรื่องที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อ กปภ.อย่างอิสระ โปร่งใส โดยไม่มีส่วนได้เสียใดๆ พร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆ หรือของฝ่ายบริหาร กรณีที่ตนมีความเห็นแย้ง และสามารถทำให้เกิดการปรับเปลี่ยน หรือยับยั้งการดำเนินการต่างๆ ได้อย่างแท้จริง
 3. ให้ความมั่นใจว่าผลประโยชน์ของภาครัฐ พนักงาน กปภ. และผู้บริโภคได้รับความคุ้มครอง และกปภ. มีการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดี
 4. ควรมีส่วนในการกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุด และสอดส่องดูแลผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ให้อยู่ในกรอบการดำเนินงานที่ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม
 5. เข้าประชุมคณะกรรมการ กปภ. และอนุกรรมการต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประจำโดยสม่ำเสมอ รวมทั้งให้คำแนะนำ หรือให้ความเห็นในเรื่องที่สำคัญที่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการ กปภ.
 6. มีการประชุมกันเองเป็นครั้งคราว อย่างน้อย 6 เดือนต่อครั้ง
 7. ทำรายงานรับรองความเป็นอิสระของตนเมื่อได้รับการแต่งตั้งและเป็นประจำทุกปี
เลื่อนขึ้นข้างบน