คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร

คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร

คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร ประกอบด้วย
 1. นายธวัช ผลความดี ประธานอนุกรรมการ
 2. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง รองประธานอนุกรรมการ
 3. นายสมชัย สวัสดีผล อนุกรรมการ
 4. ผู้ว่าการ กปภ. อนุกรรมการ
 5. นายไพโรจน์ สัตยสัณห์สกุล อนุกรรมการ
 6. นายสมเกียรติ บุญทอง อนุกรรมการ
 7. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อนุกรรมการ
 8. ผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ อนุกรรมการ
 9. ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) อนุกรรมการ
 10. รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์) อนุกรรมการและเลขานุการ
 11. ผู้ช่วยผู้ว่าการ (การเงิน) อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. กลั่นกรองการดำเนินงานเกี่ยวกับแผนงานประจำปีของ กปภ. ตลอดจนแผนการดำเนินงาน ด้านการเงินและการลงทุนที่เป็นประโยชน์ต่อ กปภ.
 2. พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการก่อสร้างที่มีวงเงินเกิน 100 ล้านบาท และพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการเพื่อการพัฒนาประจำปีของ กปภ. ทุกวงเงินโครงการที่จะเสนอขอมติคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบให้ดำเนินการ
 3. เสนอแนะแผนการลงทุนและแผนการตลาดที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมและขยาย ธุรกิจของ กปภ. รวมทั้งจัดทำแผนกลยุทธ์การตลาดที่ชัดเจน
 4. พิจารณา/ทบทวนกรอบ ทิศทาง ยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์การดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล การเงินการลงทุน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
 5. ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล การเงินการลงทุน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 6. ติดตามผลการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล การเงินการลงทุน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 7. กลั่นกรองเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการชุดอื่น
 8. เสนอแต่งตั้งคณะทำงานชุดต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร
 9. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ กปภ.มอบหมาย
เลื่อนขึ้นข้างบน