คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กปภ.

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กปภ.

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กปภ. ประกอบด้วย
 1. นางมยุรศิริ พงษ์ธรานนท์ ประธานอนุกรรมการ
 2. อธิบดีกรมอนามัย รองประธานอนุกรรมการ
 3. นายธิบดี วัฒนกุล อนุกรรมการ
 4. ผู้ว่าการ กปภ. อนุกรรมการ
 5. นางสาววีรุทัย มณีนุชเนตร อนุกรรมการ
 6. ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์ อนุกรรมการ
 7. รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) อนุกรรมการ
 8. รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3) อนุกรรมการ
 9. รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์) อนุกรรมการ
 10. รองผู้ว่าการ (การเงิน) อนุกรรมการ
 11. ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) อนุกรรมการ
 12. ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์) อนุกรรมการและเลขานุการ
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. พิจารณาให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ กปภ. ในการกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กรเพื่อมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงที่ส าคัญทุกด้านขององค์กรได้รับการบริหารจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม
 2. กำกับดูแลและติดตามการดำเนินการตามนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารความเสี่ยง ของฝ่ายบริหาร ตลอดจนประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดความสูญเสีย เสียหาย รวมทั้ง การปรับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม เพื่อสร้างมูลค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่ กปภ.
 3. พิจารณาให้ความเห็น ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ กปภ. ในการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีของการควบคุมภายใน รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผน หรือแนวทางที่กำหนด เพื่อเพิ่มมาตรฐานและความเพียงพอของกระบวนการควบคุมภายใน สู่การพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม
 4. ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการ กปภ.มอบหมาย
เลื่อนขึ้นข้างบน