คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงการประปาส่วนภูมิภาค

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงการประปาส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย
 1. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ประธานอนุกรรมการ
 2. อธิบดีกรมอนามัย รองประธานอนุกรรมการ
 3. นายธิบดี วัฒนกุล อนุกรรมการ
 4. ผู้ว่าการ กปภ. อนุกรรมการ
 5. ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร อนุกรรมการ
 6. ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์ อนุกรรมการ
 7. รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์) อนุกรรมการ
 8. รองผู้ว่าการ (การเงิน) อนุกรรมการ
 9. ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) อนุกรรมการ
 10. ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์) อนุกรรมการและเลขานุการ
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. พิจารณาให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ กปภ. ในการกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร เพื่อมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงที่สำคัญทุกด้านขององค์กรได้รับการบริหารจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม
 2. กำกับดูแลและติดตามการดำเนินการตามนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร ตลอดจนประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดความสูญเสีย เสียหาย รวมทั้ง การปรับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม เพื่อสร้างมูลค่าและการเติบโต อย่างยั่งยืนให้แก่ กปภ.
 3. ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการ กปภ.มอบหมาย
เลื่อนขึ้นข้างบน