คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำ

คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำ

คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำ ประกอบด้วย
 1. รอการแต่งตั้ง ประธานอนุกรรมการ
 2. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ รองประธานอนุกรรมการ
 3. นายขจรชัย วัฒนาประยูร อนุกรรมการ
 4. พันเอก บำรุง วิชาธร อนุกรรมการ
 5. นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ อนุกรรมการ
 6. ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อนุกรรมการ
 7. ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อนุกรรมการ
 8. ผู้แทนกรมชลประทาน อนุกรรมการ
 9. ผู้แทนกรมอนามัย อนุกรรมการ
 10. ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ อนุกรรมการ
 11. ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล อนุกรรมการ
 12. รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1) อนุกรรมการ
 13. รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) อนุกรรมการ
 14. รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3) อนุกรรมการ
 15. รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) อนุกรรมการ
 16. รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5) อนุกรรมการ
 17. รองผู้ว่าการ (วิชาการ) อนุกรรมการ
 18. ผู้อำนายการฝ่ายทรัพยากรน้ำ อนุกรรมการและเลขานุการ
 19. นายไชยเชษฐ์ ลัทธิธนธรรม อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. บริหารจัดการแหล่งน้ำในการผลิตน้ำประปาของ กปภ. เพื่อดำเนินการตามนโยบาย ให้รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ
 2. กลั่นกรองการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงระบบประปาของ กปภ. เพื่อบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ
 3. วิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ในแต่ละพื้นที่ให้บริการของ กปภ. เพื่อพิจารณาเลือกแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาในแต่ละพื้นที่
 4. กำกับดูแล และให้ข้อแนะนำการดำเนินการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบของ กปภ. เพื่อให้สามารถประเมินผล และตรวจสอบได้ มีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
 5. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาดำเนินการบริหารจัดการน้ำ
 6. รายงานผลการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะ และแนวทางการดำเนินการ ให้คณะกรรมการ กปภ. ทราบทุกเดือน
 7. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ กปภ.มอบหมาย
เลื่อนขึ้นข้างบน