กปภ. สาขาขนอม ร่วมจัด 2 กิจกรรม ในวันเดียวกัน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ. สาขาขนอม ร่วมจัด 2 กิจกรรม ในวันเดียวกัน

กปภ. สาขาขนอม ร่วมจัด 2 กิจกรรม ในวันเดียวกัน

 

นางสาวรุจิรา เทพเมือง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม ได้มอบหมายให้นางปราณี สุขาทิพย์ หัวหน้างานอำนวยการ จัดพนักงานในสายงาน ตั้งโต๊ะรับชำระค่าน้ำประปา และรับคำขอติดตั้งประปาใหม่ ให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่ได้วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ณ หน่วยบริการสิชล  อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช  เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555

 เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายประจำปี 2555 กปภ.สาขาขนอม จึงได้เร่งรณรงค์เพิ่มผู้ใช้น้ำ โดยมีผู้ใช้น้ำมาชำระค่าน้ำประปาในวันเดียวกัน จำนวน 591 ราย และมีประชาชนมายื่นคำขอใช้น้ำประปา จำนวน 22 ราย  

ภาพและข่าวโดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม

เลื่อนขึ้นข้างบน