กปภ.สาขาบ้านหมี่ให้บริการรับคำขอติดตั้งประปานอกสถานที่ตามโครงการเติมใจให้กัน ประจำปี 2555 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาบ้านหมี่ให้บริการรับคำขอติดตั้งประปานอกสถานที่ตามโครงการเติมใจให้กัน ประจำปี 2555

กปภ.สาขาบ้านหมี่ให้บริการรับคำขอติดตั้งประปานอกสถานที่ตามโครงการเติมใจให้กัน ประจำปี 2555

            นายจำรูญ ปารมี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ นำพนักงานในสังกัดออกให้บริการรับคำขอติดตั้งประปานอกสถานที่แก่ประชาชนบริเวณวัดห้วยแก้ว ต.มหาสอน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่สนใจต้องการเป็นลูกค้าผู้ใช้น้ำของกปภ.สาขาบ้านหมี่ โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทางไปติดต่อที่สำนักงานประปา เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งยังได้ถิอโอกาสนี้ออกเยี่ยมเยือนลูกค้าเพื่อให้บริการซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านฟรีโดยไม่คิดค่าแรง พร้อมให้ความรู้เรื่องการดูแลระบบประปาและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกปภ. เพื่อให้ประชาชนและลูกค้าในพื้นที่ดังกล่าวได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและมีทัศนคติที่ดีต่อ กปภ.  รวมถึงเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กปภ.สาขาบ้านหมี่กับลูกค้าผู้ใช้น้ำด้วย

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน